logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ Ժամանակակից մասնագիտություններ Ընդունելություն Ընդունելություն ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Տնտեսագիտություն Կառավարում 2021-2022 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ժամանակակից մասնագիտություններ

Ընդունելություն

Ընդունելություն

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

Կառավարում

2021-2022 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

Էլեկտրոնային գրքեր ըստ մասնագիտությունների


Մ.Վ. Խաչատրյան-Մաքսային գործ-ուսումնական ձեռնարկ
Հ.Հ.  Սահմանադրական իրավունք-2008
ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք
ՀՀ Մունիցիպալ իրավունք Բուհական դասագիրք
ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ
ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք- (մաս երկրորդ)
Վ.Ն. Խրոպանյուկ-Պետության և իրավունքի տեսություն
Տ. Կ. Բարսեղյան -Հ. Հ. Քաղաքացիական իրավունք (մաս առաջին)
Տ. Կ. Բարսեղյան -Հ. Հ. Քաղաքացիական իրավունք (մաս երկրորդ)
Գ. Ղազինյան,  Վաղարշյան Ա. - Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը
Լ. Պ. Օհանյան - Կրիմինալիստիկա
Վ.Պողոսյան,Ն. Սարգսյան- Հ.Հ.-ի 2015թ-ի խմբագրությամբ սահմանադրությունը/համառոտ պարզաբանումներ
Ա.Ղամբարյան - Քրեական հետապնդումը մինչդատական վարույթում
Ի. Ս. Բալյան  -  Քաղաքագիտության ներածություն
Ռ. Մելիքյան  - Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում
Կ. Միրումյան  - Քաղաքական ուսմունքների պատմություն
Վ. Ներսեսյանց -  Իրավունքի և պետության տեսություն
Խ.Սամուելյան- Հին հայ իրավունքի պատմություն հատոր 1
Գ. Սաֆարյան  Եսայան Ա. - Հռոմեական իրավունք
Դ. Սերոբյան . - ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. Սեփականության իրավունք
Վ. Քոչարյան - Միջազգային Իրավունք
Ա. Ղամբարյան - Քրեական հետապնդումը մինչդատական վարույթում
Ա. Օսիկյան  - Հարկային իրավունք
Нюрнбергский-процесс-1
Нюрнбергский-процесс-2
Понкин И. В. - Правовые основы светскости гос. и оброзования
Գ. Ե. Ղույումչյան-Մանկավարժություն-1
Գ. Ե. Ղույումչյան-Մանկավարժություն-2
Ս.Տ.Վարդումյան-Մանկավարժության պատմություն
Յու.Ա. Ամիրջանյան,Ա. Ս. սահակյան-Մանկավարժություն-ուսումնական ձեռնարկ
Батура И. Н. Теория и метод. разв. речи детей дошк. возр.
Бизикова О. Развитие моно. речи у дошкол.возр.
В.В.Гербова.Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада
В.В.Гербова.Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада
Выготский Л. Мышление и речь
Лурия А. Лекции по общей психо.
Подласый-
Ա. Նալչաջյան-Էթնիկ մանկավարժություն
Ա. Խաչատրյան-Կրթության փիլիսոփայություն
Ց.Սիմոնյան-Հայ մանկավարժության պատմություն
Ա.Սահակյան-մանկավարժական մտքի պատմություն
Ա.Ա- Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում
Յու. Ամիրջանյան- Մանկավարժություն
Ս.Հակոբյան,Ա.Զոհրաբյան- Ուսուցչի էթիկայի նորմեր
Ն.Կ. Հարությանյան-Սոցիալական մանկավարժությունՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Մարության- Հայոց լեզվի ոճաբանություն
Աղայան Բ. Հայ լեզվաբանության պատմություն
Աղայան Է. Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն
Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան
Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան հտ. 2
Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան հտ. 3
Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան հտ. 4
Աճառյան Հ. Հայոց անձնանունների բառարան
Աճառյան Հ. Հայոց լեզվի պատմություն
Ասատրյան Մ. Ժամանակակից հայոց լեզու
Ավետիսյան Յ. Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ
Ավետիսյան Յու. Պաշտոնական ոճ
Արևշատյան Ս. Հռետորական արվեստի հիմունքներ
Բադիկյան Խ. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն
Բաղդասարյան Հ. Հռետորական խոսքի ուժը
Բարսեղյան Հ. Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու
Գ. ԿԻրակոսյան Գործնական վարժություններ Հայոց լեզվից
Գ. Ջահուկյան Լեզվաբանության Պատմություն Հտ 1.
Գ. Ջահուկյան Լեզվաբանության Պատմություն Հտ. 2
Գաբրիելյան Յու. Լեզվական հաղորդակցության տեսություն
Գյուրջինյան Դ. Հայոց լեզու
Լ. Եզեկյան Հայոց լեզվի Ոճագիտություն
Սուքիասյան Ա. Ժամանակակից հայոց լեզու
Ռուբինա Նազարյան Մայրենին բոլորի համար
Պողոսյան Պ. Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ 1.
Պողոսյան Պ. Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ 2.
Հ. Ավետիսյան Գրաբարի ձեռնարկ
Алексеева Яшина Методика развития речи

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Агаджанян М. Р. Пособие по русскому языку часть 1
Алексеева Яшина Методика развития речи
Арутюнян В. Учебник по Русскому языку
Арутюнян Л. Пособие по русскому языку
Бабаханян М. Изучаем русские глаголы
Балаян П. Учебник по Русскому языку
Батура И. Н. Теория и метод. разв. речи детей дошк. возр.
Бизикова О. Развитие моно. речи у дошкол.
Бурова И. А. Современний русский язык
В.В.Гербова.Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада
Выготский Л. Мышление и речь
Золян Л. Пособие для студентов- психологов
Кусков В.В. - История древнерусской литературы
Лалаян С. Русский язык
Лебедева О. История русс. лит. 18 века
Литвинко Ф. Методика препод. русс. языка в школе.
Лурия А. Лекции по общей психо..
Мартирян Н. Сборник задачий по стил. и культ. речи соврем. русс. языка
Оганесян Р. Агаджанян М. Пособие по русскому языку
Русский язык и культура речи_под ред Максимова В.И Учебник
Фортунов Н. М. История рус. летературы 19в.
Яшина В. Алексеева М. Теория и методика раз. речи детей
Cotton David- Language leader/upper intermediate/
David Cotton LanguageLeader/advanced/
V.I. Shakhovsky-English stylistics/
D Arcy- Language leader/elementary/
V.V. Gurevich- English Stylistics
Evinyan S.- TOURIST-ENGLISH
Grant Kempton- Language-Leader//upper intermediate/
Ian Lebeau- Language leader
Ian Lebeau Language leader/pre-intermediate/
John Hughes LangLeader/intermediate/
Murphy - Essential Grammar in Use second edition
Petrov-English Stylistics
A. Ayunts -Text_Rendering
Raymond Murphy English Grammar in Use
S.Abrahamyan, S. Hovhannisyan- English for Art Students
M. Apresyan- Foreign language for special purp
S. Evinyan- English_for_psychology.
A. Grigoryan- Thoughts-the_shadows_of_our_feelings
Girunyan G.-Text_Discourse_Knowledge.
Каушанская-В.Л. Грамматика английского языка
Кобрина Н. Корнеева Е. Грамматика английского языка
Н. Бонк Учебник англ. языка часть 1
Н. Бонк Учебник англ. языка часть 2
Шевелева С. А. Деловой английский
Աբրահամյան Ա. Մարտիրոսյան Ա. Անգլերեն ապագա դիվանագետների համար
Ապրեսյան Մ. Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար
Բարաթյան Ն. Անգլերեն-հայերեն բառարան
Գագինյան Ա. Ինֆինիտիվի տիպաբանությունը
Զատիկյան Ա. Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ տնտես. բուհ. համար
Թեմրագյան Է. Էվինյան Ս. Նամակագրություն և ինքնակենսագրություն
Մկրտչյան Մ. Մարտիրոսյան Ա. Դիվանագիտության պատմության նշանակալի իրադարձություններ
Շահինյան Ռ. Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ
Սարգսյան Լ. Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուաուցման ձեռնարկ
Սարգսյան Ն. Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ
Փիլոսյան Ռ. Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ

Введение в системы баз данных Учебное пособие
Prakticheskoe rukovodstvo po SQ
Лаура Томсон,Люк Веллинг РНР и Муsql


Է. Առաքելյան-Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ
Ա.Զ. Սարգսյան, Կ.Ա. Առաքելյան-ԱուդիտԵՊՀ-Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Գ.Վ.Ավագյան-Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաներ
Կ.Հ. Աբգարյան-Առևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները
Վ.Վ. Հովհաննիսյան-Առևտրային արբիտրաժը Հ.Հ.-ում
Ա.Հ. Արշակյան-Մակրոէկոնամիկա
Ա.Ա.Առաքելյան-Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
Ի.Տ. Տիգրանյան-Ազգային էկոնոմիկայի հիմունքներ
Վ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան-Ազգային տնտեսություն
Կ.Հ. Աբգարյան-Բանկային իրավունք
Վ. Բաբայան-Բանկային գործի հիմունքներ
Ս. Նահապետյան-ՀՀ բանկային օրենսդրություն

 
Ս.Շ. Ստեփայան-Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարումէլեկտրոնային գրքեր ըստ առարկաներիԹԵՄԱ 1
ԹԵՄԱ 2
ԹԵՄԱ 3
ԹԵՄԱ 4
ԹԵՄԱ 5
ԹԵՄԱ 6
ԹԵՄԱ 7
ԹԵՄԱ 8
ԹԵՄԱ 9
ԹԵՄԱ 10

 

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

30.04.2021
Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

    Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հա...

Աշխատանքի նոր հնարավորություն մեր ուսանողներին

15.03.2021

Հյուսիսային համալսարանի պրակտիկայի և կարիերայի կենտրոնի գործառույթներից է նպաստե...

Map

News

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
Our Partners
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh