logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

Սեպտեմբերի 1 ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2021-2022 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում 2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ Ժամանակակից մասնագիտություններ Ընդունելություն Ընդունելություն ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Տնտեսագիտություն Կառավարում 2021-2022 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում

Գիտելիքի օր

Սեպտեմբերի 1

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն

2021-2022

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ժամանակակից մասնագիտություններ

Ընդունելություն

Ընդունելություն

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

Կառավարում

2021-2022 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ


Այս բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ Հյուսիսային համալսարանի գործունեությանը վերաբերող կանոնակարգերին

 

pdf  2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՒ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ

«ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՍՊԸ-Ի ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ  (ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ) ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ«ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՈՒՄ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԶԵՂՉՄԱՆ,  
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԱՅԼ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ


ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳ   
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ
ՀՅՈԻՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ, ՈՐԱԿՅԱԼ ԲԱՐՁՐԱԳՈԻՅՆ ԿՐԹՈԻԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՈԻԱԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ  ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՏԱՐԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԲԱՂԵՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՐԽԻՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՆ << ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ>> ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ «ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԱՄԲԻՈՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԿԾ ԵՒ ՈՒՍ. ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԴ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՀՅՈՒՍԻՍՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԴ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ


 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՋԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
pdf  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԵՂՉԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՄԱՆ
pdf «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Այս բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ «Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ-ի կանոնադրությանը, բուհի ստորաբաժանումների, ինչպես նաև ֆակուլտետների կանոնադրություններին:


pdf  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ
ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՒ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 pdf  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՊՐԱԿՏԻԿ ԿԵՆՏՐՈՆԻ  ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 

GRADARAN

The library of Northern University was established in 1996 and it  operates according to the University charter. It serves all students and lecturer staff. Over the years, the library has been replenished with both professional and fiction books (about 10.000 books). The available literature is classified by units- legal, economic, pedagogical, informatics, literary, linguistic, foreign languages, fiction books and school textbooks. An inter-librarian agreements were signed  with National Library and Khnko-Aper  Library, in order  to satisfy each year  growing demand of  readers.

The library is regularly replenished   with books, purchased by the University and with books  donated by students and lecturers.

The library helps  students in a  selection of  literature, and  informs about  news as well.


Julieta Poghosyan
Tel: (37410) 55 97 76

Subcategories

Հայտարարություններ

Announcement of participation in ‘Leszno Erasmus+ Staff Week’

13.01.2022
Announcement of participation in ‘Leszno Erasmus+ Staff Week’

Announcement of participation in ‘Leszno Erasmus+ Staff Week’ Dear Colleagues,...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...

Map

News

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
Our Partners
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh