logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

MAT CHAIR en

Home

The chair of Mathematics, Informatics and Computer Engineering of Northern University  carries out the mission  to prepare duly-qualified  specialists in the field of computer engineering. The strategic plan of the Chair aims at forming graduates’ competencies as required by the society and the labor market.  The Chair and its plan highlight the importance of preparing specialists able to establish themselves in the rapidly changing market, willing to carry out continuous, life-long learning, having critical and analytical thinking, interpersonal communicative skills, as well as creative approach to their profession.

The subjects taught by the Chair are:

 1. Mathematical Analysis
 2. Analytic Geometry and Linear Algebra
 3. Differential and integral equations
 4. Theory of Relativity and Mathematical Statistics
 5. Discrete Mathematics
 6. Physics
 7. Informatics
 8. Job Security
 9. Computer Graphics
 10. Electrical Engineering
 11. Digital Microelectronics
 12. Theory of Algorithms and Data Structure
 13. Fundaments of Information Security
 14. ECM schematics
 15. Organization of ECM
 16. Computer Systems Architecture
 17. Microprocessors and microcontrollers
 18. Computer Network and Telecommunication
 19. Computer network organization
 20. Engineering Design
 21. Neural Technologies
 22. Intellectual systems
 23. Automated Design Systems
 24. Fundamentals of Programming
 25. Protection of Software Systems
 26. Programming technology
 27. Object-oriented Programming
 28. Programming in the NET Environment
 29. Website programming
 30. Software Design
 31. Structure and Use of Operating Systems
 32. Database Design Technology
 33. System Programming
 34. Software Testing
 35. Computer Network Programming
 36. Programming Environments
 37. Design of Mobile Applications

Academic Staff of the Chair:

6 lecturers- with 1 Professor, 4 PhDs- Associate Professors, 1 senior lecturer are engaged in the Chair staff.

Head of Chair: Armine Smbatyan

Reception hours:
Monday-Friday  11:00-15:00

Documents

Documents

Staff

Staff

Main News

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դեկանի տեղակալի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

02.03.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դեկանի տեղակա...

Մրցույթ բժշկական քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտության թափուր հաստիքի համար

02.03.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բժշկական քոլե...

Map

Assess the quality of academic services provided by the faculty of Economics and Management and Informatics