logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

MANK psychology chair

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մանկավարժության և հոգեբանության» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել մասնագիտական հարուստ գիտելիքներով զինված, կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերած, համակողմանի ներդաշնակ զարգացած, որակյալ, ժամանակակից աշխատաշուկայում մրցունակ դասվարներ, դաստիարակներ և հոգեբաններ:

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդումը`

 1. Ֆիզիկական դաստիարակություն
 2. Մշակութաբանություն
 3. Գեղագիտություն
 4. Բարոյագիտություն
 5. Անատոմիա, տարիքային ֆիզիոլոգիա և դպրոցական հիգիենա
 6. Քաղաքացիական պաշտպանություն
 7. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
 8. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
 9. Մասնագիտության ներածություն (մանկավարժություն)
 10. Մանկավարժություն
 11. Մանկավարժության պատմություն
 12. Ընդհանուր հոգեբանություն
 13. Հատուկ մանկավարժություն
 14. Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն
 15. Էկոլոգիական կրթության հիմունքներ
 16. Դպրոցի կառավարում
 17. Մանկավարժական մարդաբանություն
 18. Տեխնոլոգիա և դասավանդման  մեթոդիկա
 19. Մանկավարժական հողորդակցում
 20. Երաժշտություն և դրա դասավանդման մեթոդիկա
 21. Կերպարվեստ և դրա  դասավանդման մեթոդիկա
 22. Ես և շրջակա աշխարհը /ինտեգրված դասընթաց/
 23. Տարիքային և կրտսեր դպրոցականի հոգեբանություն
 24. Տարրական դպրոցի մանկավարժություն
 25. Բնագիտության հիմունքներ և դրա դասավանդման մեթոդիկա
 26. Ֆիզիկական դաստիարակության դասավանդման մեթոդիկա
 27. Մանկավարժական վարպետություն
 28.  Սոցիալական մանկավարժություն
 29. Գործնական մանկավարժություն

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 13 դասախոս, որոնցից 10-ը գիտությունների թեկնածուներ են, 5-ը՝  դոցենտ:

Ամբիոնի վարիչ՝  ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մանկավարժական  գիտությունների թեկնածուդոցենտ

Ընդունելության ժամերը՝

Երեքշաբթի, հինգշաբթի՝  10:00-12:00 ուրբաթ՝ 12:30-14:30

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ

SARGSYAN

Կրթություն

1984-1989թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի քիմիա բաժին, ստացել եմ քիմիայի ուսուցիչ, դաստիարակ-մեթոդիստի որակավորում

2000-2002թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

 Գիտական աստիճան, կոչում

 Մանկավարժական  գիտությունների թեկնածուդոցենտ

Թեկնածուական թեմա - Հայ պարբերական մամուլը և ընտանեկան դաստիարա-կարության հիմնահարցը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին ԺԳ. 00. 01 – «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» , 2004թ. 

2008թ. դոցենտի կոչում 

Աշխատանքային փորձ

1989-2012թթ, Երևանի թիվ 120 միջն. դպրոց, քիմիայի ուսուցչուհի

2000-2013թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

 2012-2014թթ. Երևանի Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 17 հիմն. դպրոցի տնօրեն

 2015թ.-Երևանի Հյուսիսային համալսարանի <<Մանկավարժության և հոգեբանության>>  ամբիոնի վարիչ

2017թ.- Հյուսիսային համալսարանի պրոռեկտոր՝ ուսումնահետազոտական գծով

 Կարդացվող դասընթացներ

Մանկավարժության տեսություն, Մանկավարժության պատմություն, Մանկավարժական վարպետություն, Մանկավարժական հաղորդակցում, 
Մանկավարժական էթիկա, Կրթական համակարգերի կառավարում և շուկայագիտություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Մանկավարժության 
մեթոդաբանություն, Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, 20-րդ դարի սոցիալ մանկավարժական տեսություններ, 20րդ դարի ժամանակակից մանկավարժական տեսություններ, Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ, Դպրոցի կառավարում, 
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, Մանկավարժական  հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Մանկավարժական արժեբանության հիմունքներ, 

Կիրառական մանկավարժություն, Կրթության փիլիսոփայություն:

Հրապարակումների   ընտրանի

 1. Педагогические способности и педагогическое мастерство препадавателя высшей школы, <<Вестник МАНЭБ>> том 4, вын. 1, 2012
 2. Դիդակտիկական ընդունակությունների կարևորությունը բուհում դասավանդման գործընթացում, <<Մխիթար Գոշ>>գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2012 7-9
 3. Ավագ դպրոցականների և ուսանողների գիտելիքները ամբողջացնելու ուղիները,
 4. <<Մխիթար Գոշ>>գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2012 7-9
 5. ‹‹Զարգացնող›› եվ ‹‹արդյունավետ›› ուսուցման արդյունքների տարբերությունը, <<Հյուսիսափայլ>> Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու 2017
 6. Ռազմահայրենասիրական դաստիարակութ-յան անհրաժեշտութ-յունը հայի տեսակի պահպանման գործում, Երևանի Հյուսիսային համալսարանի <<«Ազգ-բանակ»հայեցակարգի համատեքստում «Բուհ-բանակ» համագործակցութ-յան գերակայությունը>> միջազգային գիտաժողովի ժողովածու 2017

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


AvanesovErnest

Կրթություն

      2002-2006թթ.   սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի կիրառական մարզաձևերի ամբիոնի «Փրկարարական գործ» բաժինը և ստացել «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մանկավարժի» որակավորում:

      2016թ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատմամբ արժանացել է դոցենտի գիտական կոչում «մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:

       2015թ. ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Մանկավարժության – 065 մասնագիտական խորհրդի (ԵՊՀ) որոշմամբ և ՀՀ ԲՈՀ-ի հաստատմամբ արժանացել է      մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Գիտական աստիճանը, կոչումը և հրապարակումները

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

Հեղինակ է 50-ից ավելի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գիտամեթոդական աշխատությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրության, հոդվածների:

Զեկույցներով պարբերաբար մասնակցում է հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների (Ռուսաստան, Բելոռուս, Հունաստան և այլն):

Հեղինակ է հանրակրթության և բուհական ոլորտի բազմաթիվ ուսումնական ծրագրերի՝ այդ թվում հեղինակային:

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ-ի կողմից իր ղեկավարությամբ «Բուհի ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացի կատարելագործման ուղիները» թեմայով հետազոտական աշխատանքը արժանացել է գրանտի: 

Աշխատանքային փորձ

 • 2008–2016թթ. աշխատել է Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնում նախ որպես լաբորանտ, ապա դասախոս, դոցենտ (ազատվել է քաղաքացիական ակտիվության և բողոքի ակցիաներին մասնակցելու պատճառով):
 • 2009–2013թթ. համատեղությամբ աշխատել է «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր»-ի Աառողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնում որպես «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Առողջ ապրելակերպ» ուսումնական առարկաների ուսուցիչ:
 • 2010–2011թթ. աշխատել է «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր»-ի «Հեքիաթ» ճամբարում որպես ճամբարի (Հանքավան) պետ:
 • 2010–2013թթ. եղել է Հայաստանի Սավատ ֆրանսիական բռնցքամարտի ֆեդերացիա փոխնախագահ, մարզիչ, հանրապետական կարգի մրցավար:
 • 2013–2014թթ. համատեղությամբ աշխատել է Երևանի «Մխիթարէան կրթահամալիր»-ում, որպես «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Առողջ ապրելակերպ» ուսումնական առարկաների ուսուցիչ:
 • 2016-2017թթ. համատեղությամբ աշխատել է CIS Armenia միջազգային դպրոցում, որպես «Ֆիզիկական կուլտուրա» ուսումնական առարկայի ուսուցիչ:
 • 2017-2018թթ. համատեղությամբ աշխատել է «Այբ» դպրոցում, որպես աշակերտական համայնքի համակարգող:
 • 2016թ.-ից Երևանի Հյուսիսային համալսարան, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ:
 • 2016-2020թթ. Հայբուսակ համալսարան, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ:
 • 2013-2019թթ. համատեղությամբ աշխատել է Երևանի «Շահամիր Շահամիրյան» կրթահամալիրում որպես «Ֆիզիկական կուլտուրա» ուսումնական առարկայի ուսուցիչ, մեթոդական միավորման քարտուղար, մանկավարժական խորհրդի անդամ:
 • 2018-2019թթ. զուգահեռաբար զբաղեցրել է Երևանի «Շահամիր Շահամիրյան» կրթահամալիրի դաստիարակչական աշխատանքների համակարգողի պաշտոնը (կազմակերպիչ):
 • 2018-2020թթ.-ից համատեղությամբ աշխատել է Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալասարանի Երևանյան Մասնաճյուղին կից Ա.Հ. Երիցյանի անվան դպրոցի մարզական ուղղվածության (բասկետբոլ) ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցիչ:
 • 2019թ. սեպտեմբերից նշանակվել է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ:
 • 2019թ. դեկտեմբերին ընտրվել և մինչ օրս աշխատում է որպես «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (այժմ՝ «Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում) Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ:

Դասավանդվող առարկաներ

 • «Դպրոցի կառավարում» (բակալավրիատ)
 • «Մանկավարժական հաղորդակցում» (բակալավրիատ)
 • «Մասնագիտության ներածություն» (բակալավրիատ)
 • «Ընդհանուր մանկավարժություն» (բակալավրիատ)
 • «Սոցիալական մանկավարժություն» (բակալավրիատ, մագիստրատուրա)
 • «Սպորտի մանկավարժություն» (բակալավրիատ)
 • «Մանկավարժական վարպետության հիմունքները» (բակալավրիատ)
 • «Կրտսեր դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա» (բակալավրիատ)
 • «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա» (բակալավրիատ)
 • «Ֆիզիկական դաստիարակություն» (բակալավրիատ)
 • «Բարձրագույն կրթության մանկավարժություն» (մագիստրատուրա)
 • «21-րդ դարի կրթության զարգացման հեռանկարներ» (մագիստրատուրա)
 • «Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ» (մագիստրատուրա)
 • «Էթնոմանկավարժություն» (մագիստրատուրա)
 • «Ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» (մագիստրատուրա)
 • «Դպրոցականների սպորտայնացված (մարզականացված) ֆիզիկական դաստիարակության տեխնոլոգիա» (մագիստրատուրա)
 • «Ֆիզիկական կուլտուրա» (հանրակրթական դպրոց)
 • «Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ» (հանրակրթական դպրոց)
 • «Մարզական ուղղվածության (բասկետբոլ) ուղղվածության ֆիզիկական դաստիարակություն»
 • «Ֆիզիկական կուլտուրա» (բուհ)
 • «Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» (բուհ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մանկավարժական գիտությունների ոլորտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Այլ

 • 2009թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ (ԵՊՀ):
 • 2011 և 2017թթ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության Ազգային Ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացված վերապատրաստման դասընթաց «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից:
 • 2011թ. ՀՀ դպրոցների ուսուցիչների շրջանում «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի վերապատրաստման դասընթաց:

2013 թ. Միջազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի (ՄՕԱ) կողմից  կազմակերպված դասընթացներ (Հունաստանի Աթենք և Օլիմպիա  քաղաքներ:

2014թ. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ (ՖԿՀՊԻ):

 • 2015թ. «Հանրակրթական դպրոցում «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի դասավանդման մեթոդական հիմքերը» ուսումնական ծրագրի և ձեռնարկի ներդրման վերաբերյալ դասընթաց (ՖԿՀՊԻ):
 • 2018թ. Հյուսիսային համալսարանի «Ինչպես կառուցել ՄՈՒԴԼ դասընթաց» վերապտրաստման ծրագիր:
 • 2018թ. ԿԳՆ-ի հրամանով ստացել է ուսուցչի որակավորման առաջին աստիճանի տարակարգ:
 • 2021թ. «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» առարկայական բնագավառի ֆիզիկական կուլտուրայի ևշախմատի ուսուցիների և ՆԶՊ զինղեկների վերապատրաստող փորձագետ, խմբի ղեկավար:
 • 2021թ. մասնակցել է Մանկավարժական համալսարանների Եվրասիական ասոցիացիայի կողմից կայացած ԱՊՀ մասնակից-երկրների շարունակական մանկավարժական կրթական համակարգի երիտասարդ դասախոսներին խորհրդի առցանց գիտաժողովին:
 • 2021թ. մասնակցել է «Թաքստոցներ և ապաստարաններ. հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ» թեմայով սեմինարի։
 • 2021թ. ընտրվել է նոյեմբերի 10-11-ը Ուկրաինայի Ռովնո քաղաքում կայացած «International days of physiotherapy, occupational therapy, physical culture and sports» միջազգային կոնֆերանսի գիտական խորհրդի անդամ:
 • 2021թ. հեռավար մասնակցել է «ՀՀ բարձրագույն կրթության մեջ ներառականության քաղաքականության և փորձի բարելավման միտումները» թեմայով միջազգային սեմինար-վերաատրաստման, որը նախաձեռնել էին Հայաստանի Էրազմուս+ Ազգային գրասենյակը, Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների խումբը և Հյուսիսային համալսարանը:
 • 2021թ. հեռավար մասնակցել է «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի մեջ» թեմայով եռօրյա միջազգային վերաատրաստման, որը նախաձեռնել են Հայաստանի Էրազմուս+ Ազգային գրասենյակը, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների խումբը և Հյուսիսային համալսարանը:
 • 2013թ. ՖԿՀՊԻ կրթական համակարգի որակի ապահովման, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի աշխատանքային խմբի անդամ:
 • 2013թ. ՖԿՀՊԻ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի կրթության որակի ապահովման պատասխանատու:
 • 2013թ. Միջազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի անդամ:
 • 2013թ. Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի անդամ:
 • 2014թ. «Հակածխախոտային ինտերակտիվ դպրոցի» (Շուշի, Արցախի Հանրապետություն) մենթոր:
 • 2014թ. «ԷկոԽնձրիստան» վրանային ճամբարի (Խնձրիստան, Արցախի Հանրապետություն), ֆիզղեկ և բանախոս:
 • 2014թ. Ռուսաստանի Դաշնության Հարավային դաշնային շրջանի ֆիզիկական կուլտուրայի գիտամեթոդական խորհրդի անդամ:
 • 2015թ. «Աջակցենք Սահմանամերձ Բնակավայրերին» քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ:
 • 2015թ. «Ո՛չ թալանին» քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ:
 • 2016 թ. ԿԳՆ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում հանրակրթության պետական կրթակարգի, պետական և առարկայական չափորոշիչները վերանայող աշխատանքային խմբի անդամ՝ անհատ խորհրդատու:
 • 2018-2019թթ. ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցրի նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ:
 • 2018 թ. սեպտեմբերի 23-ին «Իմ քայլը» խմբակցության Երևանի ավագանու անդամ:
 • 2020 թ. նոյեմբերից դուրս է եկել «Իմ քայլը» խմբակցությունից և դարձել Երևանի ավագանու անկախ անդամ:
 • 2020թ. Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարին կից խորհրդակցական խորհրդի անդամ:
 • 2018-2020թթ. «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ (ՀՀ Կառավարության անունից առաջադրված):
 • 2019-2021թթ. Երևանի քաղաքապետի1294-Ա04.2019թ. որոշման համաձայն հանդիսանում է «Երևանի հ.100 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի խորհրդի անդամ (ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի ներկայացուցիչ): 
 • 2019թ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳՊԿ-ի կողմից գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության մշակման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամ (ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. հունիսի 25-ի «Աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին» N 22-Ա/Ք հրաման):
 • 2019թ. ԿԳՆ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում հանրակրթության պետական կրթակարգի, պետական և առարկայական չափորոշիչները վերանայող ‹‹Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն›› աշխատանքային խմբի ղեկավար:
 • 2019թ.-ից ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ:
 • 2020թ.-ից ԲՈԿ-ի 065 մասնագիտական խորհրդի անդամ:
 • 2020թ.-ից «Гуманитарные исследования Центральной России» գիտական ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի (խորհրդի) արտասահմանյան փորձագետ (ՌԴ):
 • 2020թ.-ի նոյեմբերից մինչ օրս «Բարձունք» գիտակրթական-ռազմավարական ՀԿ-ի հիմնադիր խորհրդի անդամ:
 • 2021թ. ներգրավել է ՀՀ Ոստիկանության ակադեմիայի ապագա պարեկների պատրաստության գործընթացում որպես «Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» դասընթացի դասախոս:
 • 2004թ. ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության, ռուս–հայկական գործարար համագործակցության ասոցիացիայի և Համահայկական երիտասարդական հիմնադրամի կողմից տրվող «Գիտելիք» ուսանողական անվանական կրթաթոշակ:
 • 2005թ. ՖԿՀՊԻ-ի հիմնադրման 60-ամյակին նվիրված ուսանողական գիտաժողովում լավագույն գիտական զեկույցով հանդես գալու համար:
 • 2010–2013թ. Հայաստանի Սավատ ֆրանսիական բռնցքամարտի, K-1 և մարտական կարատե ֆեդերացիաների կողմից մարտարվեստում ներդրման համար:
 • 2014թ. Նիկոլ Գալանտերյանի անվան Բեմարվեստիմանկավարժական համալսարանի «Պատվավոր դոցենտ»-ի կոչում:
 • 2019թ. Մարտական կարատեի ազգային ֆեդերացիայի կողմից սպորտի զարգացման գործում մեծ ավանդ ունենալու համար:
 • 2021 թ. Ռուսական գիտության օրվա դափնեկիր (ՌԴ):
 • Ունի մի շարք պատվոգրեր, հավաստագրեր, դիպլոմներ, շնորհակալագրեր:
 • 2006–2008թ. ծառայել է ԼՂՀ Պաշտպանության Բանակում և ՀՀ Զինված Ուժերում (տանկի հրամանատար, կրտսեր սերժանտ):
 • 2016թ., 2020թ. մասնակցել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանական գործողություններին:

 


Yeghishe
Կրթություն

 1995-1997 թթ

Ռուսաստանի Դաշնության Տվերի պետական տեխնիկական համալսարան

Կենսագործունեության անվտանգության և էկոլոգիայի ամբիոնի հայցորդ,

1993-1995 թթ

Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի

Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի ասպիրանտ,

1988-1993 թթ

Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի

Գ/Տ մեքենայացման ֆակուլտետի, մասնագիտացումն ինժեներ-մեխանիկ։

Գիտական աստիճան, կոչում

2010թ-ից

Դոցենտ «Կենսագործունեության անվտանգութուն»,

1997թ.-ից

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու (Ռուսաստանի Դաշնություն) Մասնագիտացումը` աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն,

Ատենախոսության թեմա - «Կենցաղային վնասվածության կանխարգելման հոգեբանական ասպեկտները Հայաստանի Հանրապետությունում»

 Աշխատանքային  փորձ          

1998-2004 թթ

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ
Ուսումնամեթոդական բաժնի պետի տեղակալ                 
ՀՀ ԶՈՒ պահեստի կապիտան

2005-2014 թթ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
ՀՀ և ՀԿ ֆակուլտետի Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

2008 - 2017 թթ

Հյուսիսային համալսարանի Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ (համատեղությամբ)

2014 -2017 թթ

ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ
2007թ-ից Երևանի Հյուսիսային համասարանի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաները

 • Հոգեբանության հիմունքներ,
 • Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն, տագնապային իրավիճակների հոգեբանություն,
 • Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմունքներ

 Լեզուների իմացություն՝

 • Ռուսերեն` ազատ,
 • Անգյերեն՝բազային։

 Լրացուցիչ

Հրատարակված 35 գիտական հոդվածներ, զեկույցներ (նաև միջազգային) և մեթոդական ցուցումներ, խմբագրված երկու ուսումնական ձեռնարկներ:


LusineGhazaryan

Կրթություն

 • 1986–1990 թթ. ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկաների ֆակուլտետը։
 • 1992–1995 թթ. ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկաների  ամբիոնի գծով ասպիրանտուրա։

1998թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ:

        2001թ. Պաշտպանել է «Անձի համակողմանի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրը հայ պարբերականներում(19-րդ դարի երկրորդ կես և 20-րդ դարի սկիզբ) թեմայով թեկնածուական ատենախոսությունը։  Մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» ․

Գիտական աստիճանը, կոչումը և հրապարակումները

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու է, մի շարք գիտական հրապարակումների (9 գիտական հոդվածների) հեղինակ:

20.11. 2013 - Doctor of Philosophy (Ph.D) in Education. INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH FOUNDATION, INC., SACRAMENTO, CA. USA.

Աշխատանքային փորձ

1990-1992թթ․ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկաների  ամբիոնում փորձնակ-հետազոտող։

1995-1998թթ․ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկաների  ամբիոնում լաբորանտ։

1999-2001թթ․ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կոմիտեի հրավիրված դասախոս։

        2013-2015թթ. ԱՄՆ-ի Դավթյան և Մարիամյան կրթական հիմնադրամի գրասենյակի համակարգող։

Ակադեմիական գործունեություն.

 • 2001-2002թթ․ Երևանի Վիլյամ Սարոյան համալսարանում դասախոս։
 • 2002-2013թթ. ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ․
 • 2015-2020թթ․ ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ․
 • 09.2020թ. առ այսօր Հյուսիսային համալսարանի դասախոս.

Դասավանդվող առարկաներ

 • Երեխայի տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման տեսություն և մեթոդիկա․
 • Երեխայի նախապատրաստումը դպրոցին․
 • Երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մանկավարժություն, Նախադպրոցական մանկավարժություն, Տարիքային հոգեբանություն։

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Այլ

Մասնակցել է հայաստանյան և միջազգային կրթական ծրագրերի

Այդ թվում ՀԿ Կառավարման և Ղակավարման  Դասընթացներ, Ամերիկայի Հայկական Համագումարի  Հասարակական Կազմակերպությունների Ուսուցման ԵՎ Տեղեկատվական Միջոցների  Կենտրոն։

 

KAKOYAN

Կրթություն

2010թ.- 2012թ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի մագիստրոս:       


Աշխատանքային փորձ                     

2013թ.-ից առ այսօր Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության ՍՊԱԾ-ն Բնակչության հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի սոցիոլոգիայի և հոգեբանության բաժնի առաջատար մասնագետ:

2013թ.-ից  առ այսօր Հյուսիսային Համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս:

2010-2011թթ.  հոգեբան «Մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների ընկերություն»: (Կամավոր)
Կարդացվող դասընթացներ

Սոցիալական հոգեբանություն, Տարիքային և մանկան հոգեբանության,  Զգայություն, ըմբռնում, ուշադրություն, Համեմատական հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Միջմշակույթային հոգեբանություն,  Հոգեֆիզոլոգիա:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. Փոստ
 Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ 


Hakobyan Lilit
Կրթություն

1999 - 2003 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետի ուսանող
2003-2005 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետի մագիստրանտ
2010-2011 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնի  հայցորդ


Գիտական աստիճան, կոչում

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզի թեմա - «Տուֆի բացահանքերի շահագործման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը», 2011 թ. 

Աշխատանքային փորձ

2003-2010 թթ.- աշխատել է ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնում որպես ավագ լաբորանտ, համատեղությամբ դասախոս,
2010 թ. առ այսօր ՀԱՊՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնում որպես դասախոս
2013 թ. առ այսօր Հյուսիսային համալսարանում որպես դասախոս

Դասավանդվող  առարկաները

Էկոլոգիա, Բնապահպանության հիմունքներ, Բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա, Ընդհանուր էկոլոգիա, Ընդերքի համալիր յուրացում, Շրջակա միջավայրի պահպանություն, Արտադրություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն:

 Հրապարակումների   ընտրանի /5 և ավելի/

 1. Տուֆի հանքավայրերի շահագործման վերլուծությունը.- ՀՊՃՀ-ի տարեկան գիտաժողովի նյութերի ժողովածուԵրևան, 2007
 2. Տուֆի կորուստների նվազեցումը ուղիղ կտրվածքի քարեր արդյունահանող բացահանքերում ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Տեխն. գիտ. սերիա.- Երևան, 2007.-Հ. LX.-N4.
 3. Տուֆի բացահանքերի մշակումը ներքին լցակույտերի ձևավորմամբ.- ՀՊՃՀ-ի տարեկան գիտաժողովի նյութերի ժողովածուԵրևան, 2009.- Հ.1. N2.
 4. Ներքին լցակույտերի ձևավորմամբ տուֆի բացահանքերի շահագործման տեխնոլոգիական սխեմաների մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը.- Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ).- Երևան, 2010.
 5. Շրջակա միջավայրը և ներքին լցակույտերը տուֆի բացահանքերում.- Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ).- Երևան, 2010.-Հ.7. – N 2.
 6. Տուֆի բացահանքի մշակման եղանակ.- ՀՀ Գյուտի արտոնագիր №2517 A:

 Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

AnnaHakobyan

Կրթություն՝

1980-1990 թթ.  Թալինի շրջանի թիվ 1 միջն.դպրոց։

1990-1994թ. Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա» ֆակուլտետը:

Գիտական աստիճան՝ մ․գ․թ, դոցենտ

2013թ.՝ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու՝ ԺԳ.00.01 - «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ:

Թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Կովկասի ազգությունների կրթվածության մակարդակները և դպրոցական գործի զարգացման միտումները» (19-րդ դարի երկրորդ կեսի տվյալների համեմատական վերլուծություն)։
Աշխատանքային փորձ՝

2022թ. -ից Հյուսիսային համալսարանի ,Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:
2000-2020թ.թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնում, մանկավարժության դասախոս:
2020թ. -ից Սմարթ Սթար ուսումնական կենտրոն` հիմնադիր, տնօրեն:
2017թ.-ից Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ:
2015թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ 2013թ.՝ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու՝ ԺԳ.00.01 - «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ:
2002թ․՝ Խ.Աբովյանի անվ ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ:
2000-2002թ.թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հումանիտար ֆակուլտետում, մանկավարժության դասախոս:

   Կարդացվող դասընթացներ՝

 1.  Տեսական մանկավարժություն
 2.  Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն
 3. Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ
 4.  Գործնական մանկավարժություն
 5.  Սոցիալական մանկավարժություն
 6.  Տարրական դպրոցի մանկավարժություն
 7.  Տարրական դպրոցի մանկավարժության պատմություն
 8.  Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը`

Կովկասի ազգությունների կրթվածության մակարդակները, 19-րդ դարի նշանավոր գործիչները դպրոցի և դաստիարակության մասին։ Հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմության հիմնախնդիրները։Անձի սոցիալականացման, դպրոցի ինովացիոն գործընթացների կառավարման, ընտանեկան դաստիարակության, ուսուցման տեխնոլոգիաներին վերաբերող հիմնահարցերը։

Դասընթացներ/վերապատրաստումներ՝

2012թ.`  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում  «Ներառական կրթության դասընթացին»։

2004թ.՝ «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնում Գենդերային ուսուցում դասընթաց։

2003թ.՝ ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետում դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրով «Մանկավարժություն»ասնագիտությամբ որակավորման դասընթաց։
Հրապարակումներ՝

1.Մանկավարժության պատմություն, Հնագույն ժամանակներից սկսած մինչև մեր օրերը (ՈՒսումնական ձեռնարկ),․-Եր. :Տիգրան Մեծ, 2020.-592 էջ:

 1. Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ: Դասախոսությունների ժողովածու: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ,.-Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2017.- 140էջ:
 2. COMPUTER ADDICTION AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
  PROBLEM
  , Cross-Cultural Studies: Education and Science, Issue 2, Vol.5, USA, 2020 53-58
  https://cyberleninka.ru/journal/n/cross-cultural-studies-education-and-science?i=1058123DOI: 10.24411/2470-1262-2020-10076

4.THE ROLE OF “PRETROPIA” (“NAKHASHAVIKH”) BU KHACHATUR ABOVYAN IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS

LXX INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION» Boston. USA. May 20-21, 2020,64-69.

5.УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ КАК УСЛОВИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. Наука и образование сегодня / НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/, , № 2 (41) 42-45, ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы педагогики» Москва 2019.6.

 1. «Կրթադաստիարակչական գաղափարների արտացոլումը Մխիթար Գոշի աշխատություններում » /Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում:Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու (Երևան 12. 12. 2017թ.),-Եր. : Արտագերս, 2018,-118էջ:7.
 2. Խաղը՝ կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական ակտիվության զարգացման միջոց : «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» Մ.Մաշտոց համալսարան, 2018թ,- 346-353 էջ:
 3. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Наука и образование сегодня / НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/, , № 7 (30) 69-72 Москва, ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы науки» 2018г.
 4. ИМИДЖ УЧИТЕЛЯ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ .//Universum: Психология и образование: электрон. Науч. Журн. №5 (47).14-17, Москва 2018г.
 5. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Universum: психология и образование: научный журнал. – № 10(40)8-11, М., Изд. «МЦНО», 2017. – 20 с. – Электрон. версия печ. публ. – https://7universum.com/ru/psy/archive/category/10-41
 6. Акопян А.А. Культурно-просветительская деятельность ордена Мхитаристов., Научно-информационный центр <<Знание>> г. Харьков, XV международная заочная конференция <<Развитие науки в XXI веке>>2 часть, 2016 г. 86-91
 7. 19-րդ դարի 2-րդ կեսի հայ նշանավոր գործիչները դպրոցի և ընտանեկան դաստիարակության մասին, -Մանկավարժության արդի խնդիրները.մարտահրավերներ և լուծումներ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.- Եր.: «Մանկավարժ», 2015թ,148-154.

Լեզուներ՝
Ռուսերեն, անգլերեն

GrishaBalasanyan

Կրթություն

2002-2007թթ. ընդունվել և ավարտել է «Հյուսիսային» համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետը:

2012-2013թթ. ընդունվել և ավարտել է ՀՀ «Փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամը:

2018-2020թթ.  ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան  հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը: Պաշտպանել է մագիստրոսական թեզ՝ «18-21 տարեկան երիտասարդ չափահասների քրեական պատասխանատվության հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով

Աշխատանքային փորձ

Աշխատել է «Առավոտ» օրաթերթում

2009թ-ից աշխատում է «Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ-ում

2013թ-ից գործող փաստաբան է

 Ակադեմիական գործունեություն.

Դասընթացներ է վարել Երևանի Պետական Համալսարանում, Գորիսի ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբում, Գորիսի մամուլի ակումբում և այլն:

2021թ սեպտեմբերից «Հյուսիսային» համալսարանի դասախոս

Դասավանդվող առարկաներ

 • Պենիտենցիար հոգեբանություն
 • Բժշկական հոգեբանություն
 • Հոգեդիագնոստիկա
 • Հոգեկարհավորում
 • Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն
 • Հոգեբանական օտարում
 • Միջմշակութային հոգեբանություն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Այլ

Մասնակցել է նաև ներպետական և միջազգային տարբեր կառույցների կողմից կազմակերպված մի շարք այլ դասընթացների, սեմինարների, հանդիպում-քննարկումների, այդ թվում՝

 • Ռումինիայում՝ Պաշտոնյաների գույքի ու եկամուտների հայտարարագրերի և շահերի բախման օրենսդրության և փորձի ուսումնասիրություն
 • ԱՄՆ՝ում «Միջազգային այցելու» ծրագրով մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող փորձի ուսումնասիրություն
 • Սերբիայում՝ Հակակոռուպցիոն հետազոտություններ, փորձի փոխանակում
 • Ուկրայինա՝ կոռուպցիայի կանխարգելման, գույքի ու եկամուտների հայտարարագրման փորձի ուսումնասիրություն
 • Հայաստանում՝ հոգեբանական և իրավաբանական ոլորտներին վերաբերող մի շարք դասընթացներ, սեմինարներ

Պարգև

Պարգևատրվել է Ազգային ժողովի նախագահի մեդալով

Մանասյան Հասմիկ

Կրթություն

1973թ․-ին  ավարտել  է  Արագածոտնի  մարզի  Արտենի  համայնքի  դպրոցը  գերազանցությամբ։

1974-1976թթ․սովորել և ավարտել է Երևանի  պետական  բժշկական  հենակետային  քոլեջը  գերազանցությամբ

1978-1983թթ․ սովորել և  ավարտել է Երևանի  Խ․Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական

 համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը

Աշխատանքային  փորձ

Մանկավարժական  գործունեություն  դպրոցում, քոլեջում  և  ԲՈՒՀ- ում

Ակադեմիական  գործունեություն

1/ 1976-1978թթ․ աշխատել է  Երևանի  4-րդ  գլխավոր  վարչության / այժմ՝,,Նաիրի,,/  հիվանդանոցի լաբորատորիայում

2/ 1983-2007թթ․ աշխատել է Երևանի  թիվ  181միջն․ դպրոցում  մանկավարժ

3/2010-2013թթ աշխատել է <<Ալմանախ>> կրթահամալիրում ՝ կենսաբանության ուսուցչուհի

4/ 2010թ-ից առ  այսօր աշխատում է Երևանի Հյուսիսային Համալսարանի ավագ դպրոցում և  բժշկական քոլեջում,

    Իսկ 1916թ-ից  նաև՝ ԲՈՒՀ-ում

5/2013-2018թթ․ համատեղությամբ  աշխատել է նաև Երևանի Դատական  Փորձագիտության և Հոգեբանության

    Ինստիտուտի  ավագ դպրոցում՝ քիմիայի և կենսաբանության  ուսուցչուհի

Դասավանդվող  առարկաներ

․Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա ,հիգիենա

․Մարդաբանություն

․ԿՆՀ և ԲՆԳ

․քիմիա

․կենսաբանություն

․Առողջ ապրելակերպ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Այլ

Մասնակցել է /երկու  անգամ/ <<Առողջ  ապրելակերպ>> առարկայի վերապատրաստման

 դասընթացներին՝ ստանալով հավաստագրեր

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Քարտեզ

map

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը