logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2024-2025 Իրավագիտություն Տնտեսագիտություն 2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում Ընդունելություն բժշկական քոլեջում Հեռավար ուսուցում

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2024-2025

2024-2025

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն

Տնտեսագիտություն

2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Ռոմանագերմանական և ռուս բանասիրության» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել օտար լեզվի բանիմաց մասնագետներ՝ զինված խորը և հիմնավոր գիտելիքներով, ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող բանասերներ և մանկավարժներ: Ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների դասավանդումը թույլ է տալիս պատրաստել մասնագետներ, որոնք ունեն թե՛ խորը մասնագիտական և թե՛ ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տնտեսագիտական, բնագիտական գիտելիքներ: Դասերն ընթանում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական պարապմունքներով, իսկ դասավանդման մեթոդների հիմքում ընկած է ինտերակտիվ դասավանդումը և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը: Ուսումնական բուն գործընթացից զատ՝ ամբիոնում իրականացվում են նաև գիտական, կրթական և մշակութային նախագծեր:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների  դասավանդումը՝

 1. 17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն           
 2. 20-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն
 3. Անտիկ գրականության պատմություն
 4. Առածաբանության թարգմանաբանական հիմնախնդիրները
 5. Արտասահմանյան գրականության պատմություն
 6. Արտասահմանյան գրականություն
 7. Բանավոր հաղորդակցության հմտություններ
 8. Բառագիտություն
 9. Գործաբանական լեզվաբանություն
 10. Գործնական քերականություն
 11. Գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ
 12. Երկրագիտություն (երկրորոդ օտար լեզու)
 13. Երկրագիտություն (հիմնական օտար լեզու)
 14. Երկրորդ մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն)
 15. Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա
 16. Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսություն
 17. Լեզվի պատմություն
 18. Հիմնական օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն)
 19. Մայրենի և օտար լեզուների զուգադրական վերլուծություն
 20. Ոճագիտություն
 21. Ռոմանագերմանական բանասիրության հիմունքներ
 22. Ռուս գրականության պատմություն
 23. Ռուսաց լեզու
 24. Վերածննդի արտասահմանյան գրականության պատմություն
 25. Տեսական հնչյունաբանություն
 26. Տեսական քերականություն
 27. Օտար լեզու (անգլերեն)
 28. Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
 29. Արտասահմանյան գրականություն  (հատուկ գլուխներ)
 30. Հիմնական օտար լեզու  (հատուկ գլուխներ)

 

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 9 դասախոս, որից՝ 2 բ.գ.թ., 2 դոցենտ

 Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝  Ն. Մկրտչյան

Ընդունելության ժամերը՝

երկուշաբթի, երեքշաբթի՝ 09:30-14:00

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ

 

Alaverdyan

Կրթություն


1994- 1999 թ.թ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ

2009-2012  թ.թ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի անգլերենի բառագիտության և ոճագիտության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան, կոչում

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական թեմա - «Թշնամություն>> և բարեկամություն>> հասկացույթների լեզվամշակութային առանձնահատկություններն անգլերենում և հայերենում>>, 2012թ.

Աշխատանքային փորձ

1990-ից մինչ օրս-Երևանի Հյուսիսային Համալսարան, անգլերեն լեզվի դասախոս

2009-ից մինչ օրս –ԵՊԼՀ, անգլերեն լեզվի դասախոս

 Դասավանդվող  առարկաները

Հիմնական օտար լեզու/անգլերեն/, Գգործնական քերականություն, Բառագիտություն, Ոճագիտություն, Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար, Օտար լեզուների դասավանդման ժամանակակից մեթոդները , Իմաստաբանություն

Հրապարակումների   ընտրանի /5 և ավելի/

 1. Անգլերեն joy և հայերեն ուրախություն  բառերի հոմանշային  շարքերը հրատարակված            <<Մխիթար Գոշ>> գիտամե-թոդա¬կան  հանդես, 3[23[, 2009, Երևան       Էջ 17-19         
 2. On the Semantic Field of Joy հրատարակված         <<Մխիթար Գոշ>> գիտամեթոդա¬կան հանդես, 3/2009, Երևան            Էջ 20-23         
 3. Թշնամի   հասկացույթի վերլուծությունը միջմշակութային և միջլեզվական տեսանկյունից հրատարակված         ԵրՊԼՀ, <<Բանբեր>> հանդես ,<<Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն>> 1(19), Երևան2012, <<Լինգվա>>հրատարակչություն         Էջ 19
 4. Թշնամի հասկացույթը <<ազգի թշնամի>> իմաստային դաշտում /զուգադրական վերլուծություն/ հրատարակված ԵրՊԼՀ, <<Բանբեր>> հանդես, Ռոմանագերմանական բանասիրություն,1(21) Երևան-2012,<<Լինգվա>>հրատարակչություն>>     Էջ 19-25
 5. Բարեկամ հասկացույթի վերլուծությունը անգլերենում և հայերենում միջմշակութային տեսանկյունից հրատարակված ԵրՊՀ, <<Աստղիկ>> հանդես, (22-23,) Երևան ,(22-23), 2012-2013, <<Սահակ Պարթև>> հրատարակչություն    Էջ 217-223
 6. Բարեկամություն հասակացույթը լեզվամշակութային համատեքստում հրատարակված <<Բանբեր>>, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 1(32), Երևան -2015   Էջ 8    
 7. “A Cross-cultural Survey of the Semantic Field of Joy in English and Armenian. “/<<Ուրախություն>> իմաստային դաշտի միջմշակութային վերլուծությունը անգլերենում և հայերենում>> հրատարակված         <<Բանբեր>>, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 1(32), Երևան -2015   Էջ 12  
 8. “Fairy Tale Allusions in Advertisements.” /<<Հեքիաթների գրական անդրադարձերը գովազդներում>> հրատարակված         <<Բանբեր>>, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 1(34), Երևան -2015   Էջ 6    

Լեզուներ

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսեր

                         
Qnarik

Կրթություն

1961թ- Պուշկինի անվան դպրոց

1972թ․- Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան (Փիլիսոփայության  ֆակուլտետ)

Աշխատանքային փորձ

1976-1993 թթ․-Աշխատել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում որպես դասախոս։ Զբաղվել է գիտ․աշխատանքներով, գրել  աշխատություններ 3 մասնագիտություններով (կիբերնետիկա, հաշվողական տեխնիկա, մեքենայաշինություն)

1993-1995 թթ․- Աշխատել է Մոսկվայում Հայ-Մոսկովյան գիմնազիայում որպես ռեկտորի օգնական

1997-2000 թթ,- Դասախոսել  է  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում

2000 թ․-ից դասախոսում է Երևանի Հյուսիսային համալսարանում

2007թ․-ին  աշխատել է Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում որպես  դիմորդ

2015թ․-ից աշխատում է որպես դասախոս Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում

Դասավանդվող  առարկաները

Ռուսաց լեզվի քերականություն և ռուսաց լեզվի գրականություն

Հրապարակումների   ընտրանի /5 և ավելի/

1976-1993 թթ․-ին աշխատելով Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում՝ գրել է  աշխատություններ 3 մասնագիտություններով (կիբերնետիկա, հաշվողական տեխնիկա, մեքենայաշինություն)

2004թ-ին աշխատելով Երևանի Հյուսիսային համալսարանում՝ հրապարակվել է «Հոգեբանության ֆակուլտետի դաագիրք»  ժողովածուն, որի համահեղինակն է

2004թ-ին հրապարակվել է «Իրավաբանական ֆակուլտետի դասագիրք»  ժողովածուն, որի համահեղինակն է

2005թ-ին հրապատակել է «Ռուս լեզվի դասավանդման մեթոդիկա հայկական  ֆակուլտետների ուանողների համար» հոդվածը

 2014թ-ին  գրել է զեկույց «Ռուսական դարձվածները և նրանց համարժեքները հայոց լեզվում» վերնագրով

2017թ-ին գրել է  «Իրավաբանական տերմինները և նրանց դասավանդումը հայկական ֆակուլտետներում» աշխատությունը

 

Լեզուներ

Հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, գերմաներեն


manukyan
Կրթություն

2007 թ. – Դոցենտի գիտական կոչում

1999 թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն  Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական  համալսարանում, մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

1988 թ. - Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա

1980-1985 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանակավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետի ուսանող, ռուսաց լեզու և գրականություն և մանկավարժություն:

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թեկնածուական թեմա` Բառապաշարի և բառակազմության փոխկապակցված ուսուցումը ոչ լեզվական բուհերի ուսանողներին (ուսումնամասնագիտական ոլորտի գործունեության հաշվառմամբ):

Աշխատանքային փորձը

 1. -մինչ օրս Հյուսիսային համալսարանի ռւսաց և օտար լեզուների ամբիոն, ռուսաց լեզվի դասախոս:
 2. 2005-մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ:
 3. 2003-2005. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ:
 4. 1987-2003. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:
 5. 1986-1987 Մասիսի № 2 դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ:
 6. 1985-1986. Քարակերտի № 1 դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ:

Կարդացվող դասընթացներ`

Հին սլավոնական լեզու,
Բարբառագիտություն,
Պատմական քերականություն,
Ռուս գրական լեզվի պատմություն,
Ոճաբանություն,

 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Ռուսաց լեզվի դիախրոնիկ և սինխրոնիկ տեսանկյունները
Համեմատական լեզվաբանություն
Հանրալեզվաբանություն և լեզվամշակութաբանություն
Լեզվապրագմատիկա
Հազորդակցական լեզվաբանություն
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ

 1. Մոսկվայի մանկավարժական պետական համալսարանի կողմից իրականացվող «Ռուսական հումանիտար արշավ» ԱՊՀ երկրներում ծրագրի մասնակցություն, 2016 թ. հոկտեմբեր:
 2. «Հայաստանի ժամանակակից ուսուցչի դպրոց» հանրապետական նորարարական մանկավարժական ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Մուլտիմեդիա էլեկտրոնային ուսուցման ձեռնարկները Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների ռուսաց լեզվի ուսուցման համակարգում»: ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ, 2016 թ. հունիս:
 3. Ռուսաց լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա: 19-23 հոկտեմբերի 2015թ., Ռուսաստանյան գիտության և մշակույթի կենտրոն Երևանում, Ռուսաստանյան նոր համալսարան, ք.Երևան:
 4. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց, 2015թ. ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը, ք.Երևան:
 5. ՌԴ կրթության և գիտության նախարարության Աստրախանի պետական համալսարանի «Լեզվաբանական և բանասիրական գիտելիքները միջազգային ասպարեղում» ծրագիր, 2013թ. հոկտեմբերի 9-19, ք.Աստրախան:
 6. Հայաստանի բուհերի ռուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների որակավորման բարձրացման «Ռուսագիտության արդի խնդիրներ» դասընթացներ, 2013թ. մայիսի 21-24-ը, ք.Երևան:
 7. «Հայաստանի ժամանակակից ուսուցչի դպրոց» հանրապետական նորարարական մանկավարժական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվսծ «Ժամանակակից տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը ռուսաց լեզվի դասերին» դասընթաց, 2011թ. հունիս, ք.Երևան:
 8. «Ժամանակակից ռուսաց լեզվի արդի խնդիրներ» և «Ռուսագիտության արդի խնդիրներ» դասընթացներ: Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, 2010թ. հոկտեմբերի 12-23-ը, ք.Երևան:

Անդամակցություն

 • Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի օտար լեզուների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ:
 • Հայաստանում Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդողների միջազգային ասոցիացիայի անդամ:
 • «Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ:
 • Դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի նախադահ:
 • ՀՀ բուհերի ընդունելության հանձնաժողովների անդամ:
 • Մասնակցություն «Բազմամշակույթային ուսուցման ռիսկերն և դրանց նվազեցման ճանապարհները» դրամաշնորհային ծրագրին:

Հրապարակումներ

 Հեղինակ եմ 92 հրատարակությունների, այդ թվում՝ 

 • 2 մենագրություն,
   • Лингвопрагматический аспект изучения аутентичных текстов”;
   • “Моделирование структуры денотативного пространства текста”;
 • 59 հոդվածներ, 
 • 28 ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ:

 

Լեզուներ

հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


Tonoyan

Կրթություն

2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի ուսանող 

Գիտական աստիճան, կոչում

Մագիստրոս

Մագիստրոսական թեզ «Կրավորական սեռը իսպաներենում և հայերենում»
Աշխատանքային փորձ

2002-2004 թթ. աշխատել է «XL» լեզվի կենտրոն»

2005-2007 թթ. աշխատել է «Հայկական Բաց Համալսարան »

2007-2012թթ. աշխատել է«Կրթության Միջազգային Ակադեմիա »

2011թ. առ այսօր« Հյուսիսային համալսարան»

Կարդացվող դասընթացներ

Ւսպաներեն լեզու և գրաանություն, երկրագիտություն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

 

Կրթություն

1988-1998թթ. Երևանի Մաշտոցի անվան թիվ 185 դպրոց
1998-2002թթ. Երևանի Պետական համալսարանի ռոմանո-գերմանական 
բանասիրության ֆակուլտետ, ստացել եմ մանկավարժ-լեզվաբանի որակավորում

Գիտական աստիճան
2002-2004թթ. ԵՊՀ-ի ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ստացել եմ 
մագիստրոսի կոչում

Աշխատանքային փորձ
2007-2009թթ. Երևանի Մաշտոցի անվան համալսարան, անգլերեն լեզվի դասախոս
2013թ.-ից սկսած՝ Երևանի Հյուսիսային համալսարան, անգլերեն լեզվի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական անգլերեն տնտեսագետների, իրավաբանների, հոգեբանների համար

Հրատարակված գիտական հոդվածներ և ձեռնարկներ
Ani Grigoryan, ˝The Individual Writing Style of Virginia Woolf's Fiction˝, Հյուսիսափայլ, Ե., 2017թ., էջ 25-32

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն 

 

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մանկավարժության և հոգեբանության» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել մասնագիտական հարուստ գիտելիքներով զինված, կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերած, համակողմանի ներդաշնակ զարգացած, որակյալ, ժամանակակից աշխատաշուկայում մրցունակ դասվարներ, դաստիարակներ և հոգեբաններ:

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդումը`

 1. Ֆիզիկական դաստիարակություն
 2. Մշակութաբանություն
 3. Գեղագիտություն
 4. Բարոյագիտություն
 5. Անատոմիա, տարիքային ֆիզիոլոգիա և դպրոցական հիգիենա
 6. Քաղաքացիական պաշտպանություն
 7. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
 8. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
 9. Մասնագիտության ներածություն (մանկավարժություն)
 10. Մանկավարժություն
 11. Մանկավարժության պատմություն
 12. Ընդհանուր հոգեբանություն
 13. Հատուկ մանկավարժություն
 14. Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն
 15. Էկոլոգիական կրթության հիմունքներ
 16. Դպրոցի կառավարում
 17. Մանկավարժական մարդաբանություն
 18. Տեխնոլոգիա և դասավանդման  մեթոդիկա
 19. Մանկավարժական հողորդակցում
 20. Երաժշտություն և դրա դասավանդման մեթոդիկա
 21. Կերպարվեստ և դրա  դասավանդման մեթոդիկա
 22. Ես և շրջակա աշխարհը /ինտեգրված դասընթաց/
 23. Տարիքային և կրտսեր դպրոցականի հոգեբանություն
 24. Տարրական դպրոցի մանկավարժություն
 25. Բնագիտության հիմունքներ և դրա դասավանդման մեթոդիկա
 26. Ֆիզիկական դաստիարակության դասավանդման մեթոդիկա
 27. Մանկավարժական վարպետություն
 28.  Սոցիալական մանկավարժություն
 29. Գործնական մանկավարժություն

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 13 դասախոս, որոնցից 10-ը գիտությունների թեկնածուներ են, 5-ը՝  դոցենտ:

Ամբիոնի վարիչ՝  ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մանկավարժական  գիտությունների թեկնածուդոցենտ

Ընդունելության ժամերը՝

Երեքշաբթի, հինգշաբթի՝  10:00-12:00 ուրբաթ՝ 12:30-14:30

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ

SARGSYAN

Կրթություն

1984-1989թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի քիմիա բաժին, ստացել եմ քիմիայի ուսուցիչ, դաստիարակ-մեթոդիստի որակավորում

2000-2002թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

 Գիտական աստիճան, կոչում

 Մանկավարժական  գիտությունների թեկնածուդոցենտ

Թեկնածուական թեմա - Հայ պարբերական մամուլը և ընտանեկան դաստիարա-կարության հիմնահարցը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին ԺԳ. 00. 01 – «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» , 2004թ. 

2008թ. դոցենտի կոչում 

Աշխատանքային փորձ

1989-2012թթ, Երևանի թիվ 120 միջն. դպրոց, քիմիայի ուսուցչուհի

2000-2013թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

 2012-2014թթ. Երևանի Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 17 հիմն. դպրոցի տնօրեն

 2015թ.-Երևանի Հյուսիսային համալսարանի <<Մանկավարժության և հոգեբանության>>  ամբիոնի վարիչ

2017թ.- Հյուսիսային համալսարանի պրոռեկտոր՝ ուսումնահետազոտական գծով

 Կարդացվող դասընթացներ

Մանկավարժության տեսություն, Մանկավարժության պատմություն, Մանկավարժական վարպետություն, Մանկավարժական հաղորդակցում, 
Մանկավարժական էթիկա, Կրթական համակարգերի կառավարում և շուկայագիտություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Մանկավարժության 
մեթոդաբանություն, Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, 20-րդ դարի սոցիալ մանկավարժական տեսություններ, 20րդ դարի ժամանակակից մանկավարժական տեսություններ, Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ, Դպրոցի կառավարում, 
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, Մանկավարժական  հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Մանկավարժական արժեբանության հիմունքներ, 

Կիրառական մանկավարժություն, Կրթության փիլիսոփայություն:

Հրապարակումների   ընտրանի

 1. Педагогические способности и педагогическое мастерство препадавателя высшей школы, <<Вестник МАНЭБ>> том 4, вын. 1, 2012
 2. Դիդակտիկական ընդունակությունների կարևորությունը բուհում դասավանդման գործընթացում, <<Մխիթար Գոշ>>գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2012 7-9
 3. Ավագ դպրոցականների և ուսանողների գիտելիքները ամբողջացնելու ուղիները,
 4. <<Մխիթար Գոշ>>գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2012 7-9
 5. ‹‹Զարգացնող›› եվ ‹‹արդյունավետ›› ուսուցման արդյունքների տարբերությունը, <<Հյուսիսափայլ>> Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու 2017
 6. Ռազմահայրենասիրական դաստիարակութ-յան անհրաժեշտութ-յունը հայի տեսակի պահպանման գործում, Երևանի Հյուսիսային համալսարանի <<«Ազգ-բանակ»հայեցակարգի համատեքստում «Բուհ-բանակ» համագործակցութ-յան գերակայությունը>> միջազգային գիտաժողովի ժողովածու 2017

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


AvanesovErnest

Կրթություն

      2002-2006թթ.   սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի կիրառական մարզաձևերի ամբիոնի «Փրկարարական գործ» բաժինը և ստացել «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մանկավարժի» որակավորում:

      2016թ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատմամբ արժանացել է դոցենտի գիտական կոչում «մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:

       2015թ. ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Մանկավարժության – 065 մասնագիտական խորհրդի (ԵՊՀ) որոշմամբ և ՀՀ ԲՈՀ-ի հաստատմամբ արժանացել է      մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Գիտական աստիճանը, կոչումը և հրապարակումները

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

Հեղինակ է 50-ից ավելի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գիտամեթոդական աշխատությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրության, հոդվածների:

Զեկույցներով պարբերաբար մասնակցում է հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների (Ռուսաստան, Բելոռուս, Հունաստան և այլն):

Հեղինակ է հանրակրթության և բուհական ոլորտի բազմաթիվ ուսումնական ծրագրերի՝ այդ թվում հեղինակային:

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ-ի կողմից իր ղեկավարությամբ «Բուհի ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացի կատարելագործման ուղիները» թեմայով հետազոտական աշխատանքը արժանացել է գրանտի: 

Աշխատանքային փորձ

 • 2008–2016թթ. աշխատել է Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնում նախ որպես լաբորանտ, ապա դասախոս, դոցենտ (ազատվել է քաղաքացիական ակտիվության և բողոքի ակցիաներին մասնակցելու պատճառով):
 • 2009–2013թթ. համատեղությամբ աշխատել է «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր»-ի Աառողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնում որպես «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Առողջ ապրելակերպ» ուսումնական առարկաների ուսուցիչ:
 • 2010–2011թթ. աշխատել է «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր»-ի «Հեքիաթ» ճամբարում որպես ճամբարի (Հանքավան) պետ:
 • 2010–2013թթ. եղել է Հայաստանի Սավատ ֆրանսիական բռնցքամարտի ֆեդերացիա փոխնախագահ, մարզիչ, հանրապետական կարգի մրցավար:
 • 2013–2014թթ. համատեղությամբ աշխատել է Երևանի «Մխիթարէան կրթահամալիր»-ում, որպես «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Առողջ ապրելակերպ» ուսումնական առարկաների ուսուցիչ:
 • 2016-2017թթ. համատեղությամբ աշխատել է CIS Armenia միջազգային դպրոցում, որպես «Ֆիզիկական կուլտուրա» ուսումնական առարկայի ուսուցիչ:
 • 2017-2018թթ. համատեղությամբ աշխատել է «Այբ» դպրոցում, որպես աշակերտական համայնքի համակարգող:
 • 2016թ.-ից Երևանի Հյուսիսային համալսարան, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ:
 • 2016-2020թթ. Հայբուսակ համալսարան, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ:
 • 2013-2019թթ. համատեղությամբ աշխատել է Երևանի «Շահամիր Շահամիրյան» կրթահամալիրում որպես «Ֆիզիկական կուլտուրա» ուսումնական առարկայի ուսուցիչ, մեթոդական միավորման քարտուղար, մանկավարժական խորհրդի անդամ:
 • 2018-2019թթ. զուգահեռաբար զբաղեցրել է Երևանի «Շահամիր Շահամիրյան» կրթահամալիրի դաստիարակչական աշխատանքների համակարգողի պաշտոնը (կազմակերպիչ):
 • 2018-2020թթ.-ից համատեղությամբ աշխատել է Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալասարանի Երևանյան Մասնաճյուղին կից Ա.Հ. Երիցյանի անվան դպրոցի մարզական ուղղվածության (բասկետբոլ) ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցիչ:
 • 2019թ. սեպտեմբերից նշանակվել է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ:
 • 2019թ. դեկտեմբերին ընտրվել և մինչ օրս աշխատում է որպես «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (այժմ՝ «Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում) Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ:

Դասավանդվող առարկաներ

 • «Դպրոցի կառավարում» (բակալավրիատ)
 • «Մանկավարժական հաղորդակցում» (բակալավրիատ)
 • «Մասնագիտության ներածություն» (բակալավրիատ)
 • «Ընդհանուր մանկավարժություն» (բակալավրիատ)
 • «Սոցիալական մանկավարժություն» (բակալավրիատ, մագիստրատուրա)
 • «Սպորտի մանկավարժություն» (բակալավրիատ)
 • «Մանկավարժական վարպետության հիմունքները» (բակալավրիատ)
 • «Կրտսեր դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա» (բակալավրիատ)
 • «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա» (բակալավրիատ)
 • «Ֆիզիկական դաստիարակություն» (բակալավրիատ)
 • «Բարձրագույն կրթության մանկավարժություն» (մագիստրատուրա)
 • «21-րդ դարի կրթության զարգացման հեռանկարներ» (մագիստրատուրա)
 • «Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ» (մագիստրատուրա)
 • «Էթնոմանկավարժություն» (մագիստրատուրա)
 • «Ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» (մագիստրատուրա)
 • «Դպրոցականների սպորտայնացված (մարզականացված) ֆիզիկական դաստիարակության տեխնոլոգիա» (մագիստրատուրա)
 • «Ֆիզիկական կուլտուրա» (հանրակրթական դպրոց)
 • «Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ» (հանրակրթական դպրոց)
 • «Մարզական ուղղվածության (բասկետբոլ) ուղղվածության ֆիզիկական դաստիարակություն»
 • «Ֆիզիկական կուլտուրա» (բուհ)
 • «Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» (բուհ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մանկավարժական գիտությունների ոլորտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Այլ

 • 2009թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ (ԵՊՀ):
 • 2011 և 2017թթ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության Ազգային Ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացված վերապատրաստման դասընթաց «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից:
 • 2011թ. ՀՀ դպրոցների ուսուցիչների շրջանում «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի վերապատրաստման դասընթաց:

2013 թ. Միջազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի (ՄՕԱ) կողմից  կազմակերպված դասընթացներ (Հունաստանի Աթենք և Օլիմպիա  քաղաքներ:

2014թ. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ (ՖԿՀՊԻ):

 • 2015թ. «Հանրակրթական դպրոցում «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի դասավանդման մեթոդական հիմքերը» ուսումնական ծրագրի և ձեռնարկի ներդրման վերաբերյալ դասընթաց (ՖԿՀՊԻ):
 • 2018թ. Հյուսիսային համալսարանի «Ինչպես կառուցել ՄՈՒԴԼ դասընթաց» վերապտրաստման ծրագիր:
 • 2018թ. ԿԳՆ-ի հրամանով ստացել է ուսուցչի որակավորման առաջին աստիճանի տարակարգ:
 • 2021թ. «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» առարկայական բնագավառի ֆիզիկական կուլտուրայի ևշախմատի ուսուցիների և ՆԶՊ զինղեկների վերապատրաստող փորձագետ, խմբի ղեկավար:
 • 2021թ. մասնակցել է Մանկավարժական համալսարանների Եվրասիական ասոցիացիայի կողմից կայացած ԱՊՀ մասնակից-երկրների շարունակական մանկավարժական կրթական համակարգի երիտասարդ դասախոսներին խորհրդի առցանց գիտաժողովին:
 • 2021թ. մասնակցել է «Թաքստոցներ և ապաստարաններ. հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ» թեմայով սեմինարի։
 • 2021թ. ընտրվել է նոյեմբերի 10-11-ը Ուկրաինայի Ռովնո քաղաքում կայացած «International days of physiotherapy, occupational therapy, physical culture and sports» միջազգային կոնֆերանսի գիտական խորհրդի անդամ:
 • 2021թ. հեռավար մասնակցել է «ՀՀ բարձրագույն կրթության մեջ ներառականության քաղաքականության և փորձի բարելավման միտումները» թեմայով միջազգային սեմինար-վերաատրաստման, որը նախաձեռնել էին Հայաստանի Էրազմուս+ Ազգային գրասենյակը, Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների խումբը և Հյուսիսային համալսարանը:
 • 2021թ. հեռավար մասնակցել է «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի մեջ» թեմայով եռօրյա միջազգային վերաատրաստման, որը նախաձեռնել են Հայաստանի Էրազմուս+ Ազգային գրասենյակը, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների խումբը և Հյուսիսային համալսարանը:
 • 2013թ. ՖԿՀՊԻ կրթական համակարգի որակի ապահովման, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի աշխատանքային խմբի անդամ:
 • 2013թ. ՖԿՀՊԻ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի կրթության որակի ապահովման պատասխանատու:
 • 2013թ. Միջազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի անդամ:
 • 2013թ. Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի անդամ:
 • 2014թ. «Հակածխախոտային ինտերակտիվ դպրոցի» (Շուշի, Արցախի Հանրապետություն) մենթոր:
 • 2014թ. «ԷկոԽնձրիստան» վրանային ճամբարի (Խնձրիստան, Արցախի Հանրապետություն), ֆիզղեկ և բանախոս:
 • 2014թ. Ռուսաստանի Դաշնության Հարավային դաշնային շրջանի ֆիզիկական կուլտուրայի գիտամեթոդական խորհրդի անդամ:
 • 2015թ. «Աջակցենք Սահմանամերձ Բնակավայրերին» քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ:
 • 2015թ. «Ո՛չ թալանին» քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ:
 • 2016 թ. ԿԳՆ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում հանրակրթության պետական կրթակարգի, պետական և առարկայական չափորոշիչները վերանայող աշխատանքային խմբի անդամ՝ անհատ խորհրդատու:
 • 2018-2019թթ. ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցրի նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ:
 • 2018 թ. սեպտեմբերի 23-ին «Իմ քայլը» խմբակցության Երևանի ավագանու անդամ:
 • 2020 թ. նոյեմբերից դուրս է եկել «Իմ քայլը» խմբակցությունից և դարձել Երևանի ավագանու անկախ անդամ:
 • 2020թ. Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարին կից խորհրդակցական խորհրդի անդամ:
 • 2018-2020թթ. «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ (ՀՀ Կառավարության անունից առաջադրված):
 • 2019-2021թթ. Երևանի քաղաքապետի1294-Ա04.2019թ. որոշման համաձայն հանդիսանում է «Երևանի հ.100 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի խորհրդի անդամ (ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի ներկայացուցիչ): 
 • 2019թ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳՊԿ-ի կողմից գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության մշակման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամ (ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. հունիսի 25-ի «Աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին» N 22-Ա/Ք հրաման):
 • 2019թ. ԿԳՆ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում հանրակրթության պետական կրթակարգի, պետական և առարկայական չափորոշիչները վերանայող ‹‹Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն›› աշխատանքային խմբի ղեկավար:
 • 2019թ.-ից ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ:
 • 2020թ.-ից ԲՈԿ-ի 065 մասնագիտական խորհրդի անդամ:
 • 2020թ.-ից «Гуманитарные исследования Центральной России» գիտական ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի (խորհրդի) արտասահմանյան փորձագետ (ՌԴ):
 • 2020թ.-ի նոյեմբերից մինչ օրս «Բարձունք» գիտակրթական-ռազմավարական ՀԿ-ի հիմնադիր խորհրդի անդամ:
 • 2021թ. ներգրավել է ՀՀ Ոստիկանության ակադեմիայի ապագա պարեկների պատրաստության գործընթացում որպես «Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր» դասընթացի դասախոս:
 • 2004թ. ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության, ռուս–հայկական գործարար համագործակցության ասոցիացիայի և Համահայկական երիտասարդական հիմնադրամի կողմից տրվող «Գիտելիք» ուսանողական անվանական կրթաթոշակ:
 • 2005թ. ՖԿՀՊԻ-ի հիմնադրման 60-ամյակին նվիրված ուսանողական գիտաժողովում լավագույն գիտական զեկույցով հանդես գալու համար:
 • 2010–2013թ. Հայաստանի Սավատ ֆրանսիական բռնցքամարտի, K-1 և մարտական կարատե ֆեդերացիաների կողմից մարտարվեստում ներդրման համար:
 • 2014թ. Նիկոլ Գալանտերյանի անվան Բեմարվեստիմանկավարժական համալսարանի «Պատվավոր դոցենտ»-ի կոչում:
 • 2019թ. Մարտական կարատեի ազգային ֆեդերացիայի կողմից սպորտի զարգացման գործում մեծ ավանդ ունենալու համար:
 • 2021 թ. Ռուսական գիտության օրվա դափնեկիր (ՌԴ):
 • Ունի մի շարք պատվոգրեր, հավաստագրեր, դիպլոմներ, շնորհակալագրեր:
 • 2006–2008թ. ծառայել է ԼՂՀ Պաշտպանության Բանակում և ՀՀ Զինված Ուժերում (տանկի հրամանատար, կրտսեր սերժանտ):
 • 2016թ., 2020թ. մասնակցել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանական գործողություններին:

 


Yeghishe
Կրթություն

 1995-1997 թթ

Ռուսաստանի Դաշնության Տվերի պետական տեխնիկական համալսարան

Կենսագործունեության անվտանգության և էկոլոգիայի ամբիոնի հայցորդ,

1993-1995 թթ

Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի

Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի ասպիրանտ,

1988-1993 թթ

Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի

Գ/Տ մեքենայացման ֆակուլտետի, մասնագիտացումն ինժեներ-մեխանիկ։

Գիտական աստիճան, կոչում

2010թ-ից

Դոցենտ «Կենսագործունեության անվտանգութուն»,

1997թ.-ից

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու (Ռուսաստանի Դաշնություն) Մասնագիտացումը` աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն,

Ատենախոսության թեմա - «Կենցաղային վնասվածության կանխարգելման հոգեբանական ասպեկտները Հայաստանի Հանրապետությունում»

 Աշխատանքային  փորձ          

1998-2004 թթ

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ
Ուսումնամեթոդական բաժնի պետի տեղակալ                 
ՀՀ ԶՈՒ պահեստի կապիտան

2005-2014 թթ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
ՀՀ և ՀԿ ֆակուլտետի Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

2008 - 2017 թթ

Հյուսիսային համալսարանի Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ (համատեղությամբ)

2014 -2017 թթ

ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ
2007թ-ից Երևանի Հյուսիսային համասարանի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաները

 • Հոգեբանության հիմունքներ,
 • Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն, տագնապային իրավիճակների հոգեբանություն,
 • Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմունքներ

 Լեզուների իմացություն՝

 • Ռուսերեն` ազատ,
 • Անգյերեն՝բազային։

 Լրացուցիչ

Հրատարակված 35 գիտական հոդվածներ, զեկույցներ (նաև միջազգային) և մեթոդական ցուցումներ, խմբագրված երկու ուսումնական ձեռնարկներ:


LusineGhazaryan

Կրթություն

 • 1986–1990 թթ. ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկաների ֆակուլտետը։
 • 1992–1995 թթ. ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկաների  ամբիոնի գծով ասպիրանտուրա։

1998թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ:

        2001թ. Պաշտպանել է «Անձի համակողմանի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրը հայ պարբերականներում(19-րդ դարի երկրորդ կես և 20-րդ դարի սկիզբ) թեմայով թեկնածուական ատենախոսությունը։  Մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» ․

Գիտական աստիճանը, կոչումը և հրապարակումները

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու է, մի շարք գիտական հրապարակումների (9 գիտական հոդվածների) հեղինակ:

20.11. 2013 - Doctor of Philosophy (Ph.D) in Education. INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH FOUNDATION, INC., SACRAMENTO, CA. USA.

Աշխատանքային փորձ

1990-1992թթ․ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկաների  ամբիոնում փորձնակ-հետազոտող։

1995-1998թթ․ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկաների  ամբիոնում լաբորանտ։

1999-2001թթ․ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կոմիտեի հրավիրված դասախոս։

        2013-2015թթ. ԱՄՆ-ի Դավթյան և Մարիամյան կրթական հիմնադրամի գրասենյակի համակարգող։

Ակադեմիական գործունեություն.

 • 2001-2002թթ․ Երևանի Վիլյամ Սարոյան համալսարանում դասախոս։
 • 2002-2013թթ. ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ․
 • 2015-2020թթ․ ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ․
 • 09.2020թ. առ այսօր Հյուսիսային համալսարանի դասախոս.

Դասավանդվող առարկաներ

 • Երեխայի տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման տեսություն և մեթոդիկա․
 • Երեխայի նախապատրաստումը դպրոցին․
 • Երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մանկավարժություն, Նախադպրոցական մանկավարժություն, Տարիքային հոգեբանություն։

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Այլ

Մասնակցել է հայաստանյան և միջազգային կրթական ծրագրերի

Այդ թվում ՀԿ Կառավարման և Ղակավարման  Դասընթացներ, Ամերիկայի Հայկական Համագումարի  Հասարակական Կազմակերպությունների Ուսուցման ԵՎ Տեղեկատվական Միջոցների  Կենտրոն։

 

KAKOYAN

Կրթություն

2010թ.- 2012թ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի մագիստրոս:       


Աշխատանքային փորձ                     

2013թ.-ից առ այսօր Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության ՍՊԱԾ-ն Բնակչության հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի սոցիոլոգիայի և հոգեբանության բաժնի առաջատար մասնագետ:

2013թ.-ից  առ այսօր Հյուսիսային Համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս:

2010-2011թթ.  հոգեբան «Մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների ընկերություն»: (Կամավոր)
Կարդացվող դասընթացներ

Սոցիալական հոգեբանություն, Տարիքային և մանկան հոգեբանության,  Զգայություն, ըմբռնում, ուշադրություն, Համեմատական հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Միջմշակույթային հոգեբանություն,  Հոգեֆիզոլոգիա:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. Փոստ
 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 


Hakobyan Lilit
Կրթություն

1999 - 2003 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետի ուսանող
2003-2005 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետի մագիստրանտ
2010-2011 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնի  հայցորդ


Գիտական աստիճան, կոչում

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզի թեմա - «Տուֆի բացահանքերի շահագործման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը», 2011 թ. 

Աշխատանքային փորձ

2003-2010 թթ.- աշխատել է ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնում որպես ավագ լաբորանտ, համատեղությամբ դասախոս,
2010 թ. առ այսօր ՀԱՊՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնում որպես դասախոս
2013 թ. առ այսօր Հյուսիսային համալսարանում որպես դասախոս

Դասավանդվող  առարկաները

Էկոլոգիա, Բնապահպանության հիմունքներ, Բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա, Ընդհանուր էկոլոգիա, Ընդերքի համալիր յուրացում, Շրջակա միջավայրի պահպանություն, Արտադրություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն:

 Հրապարակումների   ընտրանի /5 և ավելի/

 1. Տուֆի հանքավայրերի շահագործման վերլուծությունը.- ՀՊՃՀ-ի տարեկան գիտաժողովի նյութերի ժողովածուԵրևան, 2007
 2. Տուֆի կորուստների նվազեցումը ուղիղ կտրվածքի քարեր արդյունահանող բացահանքերում ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Տեխն. գիտ. սերիա.- Երևան, 2007.-Հ. LX.-N4.
 3. Տուֆի բացահանքերի մշակումը ներքին լցակույտերի ձևավորմամբ.- ՀՊՃՀ-ի տարեկան գիտաժողովի նյութերի ժողովածուԵրևան, 2009.- Հ.1. N2.
 4. Ներքին լցակույտերի ձևավորմամբ տուֆի բացահանքերի շահագործման տեխնոլոգիական սխեմաների մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը.- Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ).- Երևան, 2010.
 5. Շրջակա միջավայրը և ներքին լցակույտերը տուֆի բացահանքերում.- Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ).- Երևան, 2010.-Հ.7. – N 2.
 6. Տուֆի բացահանքի մշակման եղանակ.- ՀՀ Գյուտի արտոնագիր №2517 A:

 Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

AnnaHakobyan

Կրթություն՝

1980-1990 թթ.  Թալինի շրջանի թիվ 1 միջն.դպրոց։

1990-1994թ. Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա» ֆակուլտետը:

Գիտական աստիճան՝ մ․գ․թ, դոցենտ

2013թ.՝ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու՝ ԺԳ.00.01 - «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ:

Թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Կովկասի ազգությունների կրթվածության մակարդակները և դպրոցական գործի զարգացման միտումները» (19-րդ դարի երկրորդ կեսի տվյալների համեմատական վերլուծություն)։
Աշխատանքային փորձ՝

2022թ. -ից Հյուսիսային համալսարանի ,Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:
2000-2020թ.թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնում, մանկավարժության դասախոս:
2020թ. -ից Սմարթ Սթար ուսումնական կենտրոն` հիմնադիր, տնօրեն:
2017թ.-ից Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ:
2015թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ 2013թ.՝ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու՝ ԺԳ.00.01 - «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ:
2002թ․՝ Խ.Աբովյանի անվ ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ:
2000-2002թ.թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հումանիտար ֆակուլտետում, մանկավարժության դասախոս:

   Կարդացվող դասընթացներ՝

 1.  Տեսական մանկավարժություն
 2.  Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն
 3. Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ
 4.  Գործնական մանկավարժություն
 5.  Սոցիալական մանկավարժություն
 6.  Տարրական դպրոցի մանկավարժություն
 7.  Տարրական դպրոցի մանկավարժության պատմություն
 8.  Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը`

Կովկասի ազգությունների կրթվածության մակարդակները, 19-րդ դարի նշանավոր գործիչները դպրոցի և դաստիարակության մասին։ Հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմության հիմնախնդիրները։Անձի սոցիալականացման, դպրոցի ինովացիոն գործընթացների կառավարման, ընտանեկան դաստիարակության, ուսուցման տեխնոլոգիաներին վերաբերող հիմնահարցերը։

Դասընթացներ/վերապատրաստումներ՝

2012թ.`  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում  «Ներառական կրթության դասընթացին»։

2004թ.՝ «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնում Գենդերային ուսուցում դասընթաց։

2003թ.՝ ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետում դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրով «Մանկավարժություն»ասնագիտությամբ որակավորման դասընթաց։
Հրապարակումներ՝

1.Մանկավարժության պատմություն, Հնագույն ժամանակներից սկսած մինչև մեր օրերը (ՈՒսումնական ձեռնարկ),․-Եր. :Տիգրան Մեծ, 2020.-592 էջ:

 1. Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ: Դասախոսությունների ժողովածու: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ,.-Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2017.- 140էջ:
 2. COMPUTER ADDICTION AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
  PROBLEM
  , Cross-Cultural Studies: Education and Science, Issue 2, Vol.5, USA, 2020 53-58
  https://cyberleninka.ru/journal/n/cross-cultural-studies-education-and-science?i=1058123DOI: 10.24411/2470-1262-2020-10076

4.THE ROLE OF “PRETROPIA” (“NAKHASHAVIKH”) BU KHACHATUR ABOVYAN IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS

LXX INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION» Boston. USA. May 20-21, 2020,64-69.

5.УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ КАК УСЛОВИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. Наука и образование сегодня / НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/, , № 2 (41) 42-45, ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы педагогики» Москва 2019.6.

 1. «Կրթադաստիարակչական գաղափարների արտացոլումը Մխիթար Գոշի աշխատություններում » /Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում:Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու (Երևան 12. 12. 2017թ.),-Եր. : Արտագերս, 2018,-118էջ:7.
 2. Խաղը՝ կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական ակտիվության զարգացման միջոց : «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» Մ.Մաշտոց համալսարան, 2018թ,- 346-353 էջ:
 3. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Наука и образование сегодня / НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/, , № 7 (30) 69-72 Москва, ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы науки» 2018г.
 4. ИМИДЖ УЧИТЕЛЯ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ .//Universum: Психология и образование: электрон. Науч. Журн. №5 (47).14-17, Москва 2018г.
 5. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Universum: психология и образование: научный журнал. – № 10(40)8-11, М., Изд. «МЦНО», 2017. – 20 с. – Электрон. версия печ. публ. – https://7universum.com/ru/psy/archive/category/10-41
 6. Акопян А.А. Культурно-просветительская деятельность ордена Мхитаристов., Научно-информационный центр <<Знание>> г. Харьков, XV международная заочная конференция <<Развитие науки в XXI веке>>2 часть, 2016 г. 86-91
 7. 19-րդ դարի 2-րդ կեսի հայ նշանավոր գործիչները դպրոցի և ընտանեկան դաստիարակության մասին, -Մանկավարժության արդի խնդիրները.մարտահրավերներ և լուծումներ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.- Եր.: «Մանկավարժ», 2015թ,148-154.

Լեզուներ՝
Ռուսերեն, անգլերեն

GrishaBalasanyan

Կրթություն

2002-2007թթ. ընդունվել և ավարտել է «Հյուսիսային» համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետը:

2012-2013թթ. ընդունվել և ավարտել է ՀՀ «Փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամը:

2018-2020թթ.  ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան  հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը: Պաշտպանել է մագիստրոսական թեզ՝ «18-21 տարեկան երիտասարդ չափահասների քրեական պատասխանատվության հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով

Աշխատանքային փորձ

Աշխատել է «Առավոտ» օրաթերթում

2009թ-ից աշխատում է «Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ-ում

2013թ-ից գործող փաստաբան է

 Ակադեմիական գործունեություն.

Դասընթացներ է վարել Երևանի Պետական Համալսարանում, Գորիսի ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբում, Գորիսի մամուլի ակումբում և այլն:

2021թ սեպտեմբերից «Հյուսիսային» համալսարանի դասախոս

Դասավանդվող առարկաներ

 • Պենիտենցիար հոգեբանություն
 • Բժշկական հոգեբանություն
 • Հոգեդիագնոստիկա
 • Հոգեկարհավորում
 • Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն
 • Հոգեբանական օտարում
 • Միջմշակութային հոգեբանություն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Այլ

Մասնակցել է նաև ներպետական և միջազգային տարբեր կառույցների կողմից կազմակերպված մի շարք այլ դասընթացների, սեմինարների, հանդիպում-քննարկումների, այդ թվում՝

 • Ռումինիայում՝ Պաշտոնյաների գույքի ու եկամուտների հայտարարագրերի և շահերի բախման օրենսդրության և փորձի ուսումնասիրություն
 • ԱՄՆ՝ում «Միջազգային այցելու» ծրագրով մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող փորձի ուսումնասիրություն
 • Սերբիայում՝ Հակակոռուպցիոն հետազոտություններ, փորձի փոխանակում
 • Ուկրայինա՝ կոռուպցիայի կանխարգելման, գույքի ու եկամուտների հայտարարագրման փորձի ուսումնասիրություն
 • Հայաստանում՝ հոգեբանական և իրավաբանական ոլորտներին վերաբերող մի շարք դասընթացներ, սեմինարներ

Պարգև

Պարգևատրվել է Ազգային ժողովի նախագահի մեդալով

Մանասյան Հասմիկ

Կրթություն

1973թ․-ին  ավարտել  է  Արագածոտնի  մարզի  Արտենի  համայնքի  դպրոցը  գերազանցությամբ։

1974-1976թթ․սովորել և ավարտել է Երևանի  պետական  բժշկական  հենակետային  քոլեջը  գերազանցությամբ

1978-1983թթ․ սովորել և  ավարտել է Երևանի  Խ․Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական

 համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը

Աշխատանքային  փորձ

Մանկավարժական  գործունեություն  դպրոցում, քոլեջում  և  ԲՈՒՀ- ում

Ակադեմիական  գործունեություն

1/ 1976-1978թթ․ աշխատել է  Երևանի  4-րդ  գլխավոր  վարչության / այժմ՝,,Նաիրի,,/  հիվանդանոցի լաբորատորիայում

2/ 1983-2007թթ․ աշխատել է Երևանի  թիվ  181միջն․ դպրոցում  մանկավարժ

3/2010-2013թթ աշխատել է <<Ալմանախ>> կրթահամալիրում ՝ կենսաբանության ուսուցչուհի

4/ 2010թ-ից առ  այսօր աշխատում է Երևանի Հյուսիսային Համալսարանի ավագ դպրոցում և  բժշկական քոլեջում,

    Իսկ 1916թ-ից  նաև՝ ԲՈՒՀ-ում

5/2013-2018թթ․ համատեղությամբ  աշխատել է նաև Երևանի Դատական  Փորձագիտության և Հոգեբանության

    Ինստիտուտի  ավագ դպրոցում՝ քիմիայի և կենսաբանության  ուսուցչուհի

Դասավանդվող  առարկաներ

․Անատոմիա, ֆիզիոլոգիա ,հիգիենա

․Մարդաբանություն

․ԿՆՀ և ԲՆԳ

․քիմիա

․կենսաբանություն

․Առողջ ապրելակերպ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Այլ

Մասնակցել է /երկու  անգամ/ <<Առողջ  ապրելակերպ>> առարկայի վերապատրաստման

 դասընթացներին՝ ստանալով հավաստագրեր

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի  «ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ՀՀ և արտ­երկրի հայկական դպրոցներում՝ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, դպրոցի տնօրեն, թանգարաններում, արխիվնե­րում՝ խմբագիր, սրբագրիչ, Մատենա­դա­րա­նում՝ լաբորանտ, թարգմանիչ:

Ամբիոնի առաքելություններից է նաև  պատրաստել օտար լեզվի բանիմաց մասնագետներ՝ զինված խորը և հիմնավոր գիտելիքներով, ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող բանասերներ և մանկավարժներ: Ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների դասավանդումը թույլ է տալիս պատրաստել մասնագետներ, որոնք ունեն թե՛ խորը մասնագիտական և թե՛ ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տնտեսագիտական, բնագիտական գիտելիքներ: Դասերն ընթանում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական պարապմունքներով, իսկ դասավանդման մեթոդների հիմքում ընկած է ինտերակտիվ դասավանդումը և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը: Ուսումնական բուն գործընթացից զատ՝ ամբիոնում իրականացվում են նաև գիտական, կրթական և մշակութային նախագծեր:

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ամբիոնի բակալավրի և մագիստրատուրայի պատրաստման հիմնական  մասնագիտական  կրթական ծրագրերը,  իրականացվում են ՀՀ  Կրթության և գիտության նախարարությանը կից գործող Երևանի Հյուսիսային համալսարանում:

«Լրագրություն» մասնագիտությամբ բակալավրի մասնագիտական գո­րծու­նեութ­յունն ընդգրկում է  զանգվածային լրատվամիջոցների համակարգը` լրատվական գործակալություններ, մամուլ, ռադիո, հեռուստատեսություն և  համացանցային լրագրություն, որոնք ապահովում են հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային-լուսավորական, գիտական, ժամանցային  և այլ բովանդակության տեղեկատվություն: Լրագրության բակալավրի մասնագիտական գործունեության հիմնական պահանջը լրագրության գործառույթների իրականացումն է` պայմանավորված տվյալ  լրատվամիջոցի առանձնահատկություններով և նպատակներով:

 «Լրագրություն» մասնագիտացմամբ մագիստրոսի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրի նպատակն է «Լրագրություն» մասնագիտության ակադեմիական առարկաների ուսումնասիրումը և դրա հիման վրա պրակտիկայի զարգացումը միջառարկայական գիտական հետազոտությունների միջոցով` օգտագործելով  լրագրության ոլորտի պրակտիկ մասնագետների,  հետազոտողների փորձը:

Մագիստրոսների մասնագիտական գործունեության ոլորտը ընդգրկում է լրագրության ոլորտի խորքային ուսումնասիրությունը, գիտական հետազոտությունների իրականացումը: Մագիստրոսների մասնագիտական գործունեության օբյեկտներն են՝ լրագրության ոլորտի առարկաների ուսումնասիրումը:

 «Լրագրություն» մասնագիտացմամբ մագիստրոսը պատրաստվում է մասնագիտական գործունեության հետևյալ ոլորտի համար`1) լրագրության ոլորտի գիտահետազոտական աշխատանք, 2) լրագրության ոլորտի առարկաների դասավանդում:

 «Ռուսերեն լեզու և գրականություն» մանկավարժի մասնագիտությամբ բակալավրը բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները.

ա) անգլերեն լեզվի ուսուցիչ (տարրական դասարան, միջին դպրոց, ավագ դպրոցում)

բ) անգլերեն լեզվի դասախոս (ինստիտուտներ, համալսարաններ)

գ) անգլերեն լեզվի դասախոս (լեզվի ուսուցման կենտրոններ)

 «Ռուսերեն լեզու և գրականություն» մանկավարժի մասնագիտությամբ բակալավրը կարող է մասնագիտական գործունեություն ծավալել հետևյալ հաստատություններում

ա) հանրակրթական դպրոցներ

բ) գիտահետազոտական հաստատություններ

գ) լեզվի ուսուցման կենտրոններ

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն» բանասերի մասնագիտությամբ բակալավրը ԲՈՒՀ–ն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները.

ա) անգլերեն լեզվի դասավանդող (լեզվի ուսուցման կենտրոններ);

բ) անգլերեն լեզվի թարգմանիչ:

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն» բանասերի մասնագիտությամբ բակալավրը կարող է մասնագիտական գործունեություն ծավալել հետևյալ հաստատություններում

ա) լեզվի ուսուցման կենտրոններ;

բ) գիտահետազոտական, մշակութային և այլ հաստատություններ և հիմնարկներ;

գ) թարգմանչական գրասենյակներ:

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մանկավարժի մասնագիտությամբ բակալավրը բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները.

ա) անգլերեն լեզվի ուսուցիչ (տարրական դասարան, միջին դպրոց, ավագ դպրոցում)

բ) անգլերեն լեզվի դասախոս (ինստիտուտներ, համալսարաններ)

գ) անգլերեն լեզվի դասախոս (լեզվի ուսուցման կենտրոններ)

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մանկավարժի մասնագիտությամբ բակալավրը կարող է մասնագիտական գործունեություն ծավալել հետևյալ հաստատություններում

ա) հանրակրթական դպրոցներ

բ) գիտահետազոտական հաստատություններ

գ) լեզվի ուսուցման կենտրոններ

Վերոհիշյալ գծով մասնագետներ պատրաստելու համար  փաստաթղթերի համակարգը մշակվել  և հաստատվել է բուհի առաքելությանը  համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթություն իրականացնելու համար` հաշվի առնելով աշխատաշուկայի պահանջները, առաջարկված կրթական օրինակելի ծրագիրը: Մասնագիտության կրթական ծրագրերը կարգավորում են ողջ ուսումնական գործընթացը, դրա նպատակները, սահմանում  են ակնկալվող արդյունքները, մշակում դրանց միտված դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդաբանությունը, շրջանավարտի մասնագիտական պատրաստվածության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, պրոֆեսորադասախոսական կազմին ներկայացվող հիմնական պահանջները, ներառում  ուսումնական պլանը, դասընթացների առարկայական ծրագրերը, ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների ծրագրերը, օրացուցային ուսումնական ժամանակացույցը, ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ  ուսումնամեթոդական և նյութատեխնիկական ապահովածությանը վերաբերող պահանջները, որոնք ապահովում են ուսանողի ընդհանուր և մասնագիտական պատրաստվածության որակը:

 

Ամբիոնի  գործունեության հիմնական ուղղությունները.

 

 1. Իրականացնել կրթական ծրագրեր, որոնք ամբիոնի շրջանավարտներին հնարավորություն կտան լինելու «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության գծով հաջողակ և գործնական մասնագետներ, գիտակրթական գործունեություն իրականացնելու ունակ, ստացած գիտելիքները մասնագիտական ոլորտում կիրառելու կարողություն ունեցող կադրեր:
 2. Ապահովել որոշակի կրթական մակարդակ, գիտելիքների յուրացման առավել արդյունավետ մեթոդների մշակում և կիրառում,  ինչպես նաև համընդհանուր (ունիվերսալ) և մասնագիտական հմտությունների զարգացում:
 3. Վերջնարդյունքների ձևավորմանը միտված ուսուցում:
 4. Ապահովել ուսանողակենտրոն միջավայր, տեսական և գործնական բաղադրիչների փոխկապակցվածություն, տրամադրել համապատասխան ռեսուրսներ:
 5. Ընդլայնել ամբիոնի համագործակցության շրջանակները ակադեմիական ավելի լայն հանրության հետ:

                                                       

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 6 դասախոս, 3 դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ՝  Նունե Մկրտչյան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Էլեկտրոնային հասցե՝ Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի՝ 9.30-15.30, Երեքշաբթի՝ 9.30-15.30,  Չորեքշաբթի՝ 9.30-15.30,

Հինգշաբթի՝ 9.30-15.30

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ


NUNEMKRTCHYAN

Կրթություն

1976-1986թթ.՝ Երևանի թիվ 82 դպրոց

1987-1992թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄ ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետ

2010 թ. նոյեմբերի 12-ի նիստի, թիվ 7 արձանագրությամբ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայցորդ

Գիտական աստիճան

2013թ.բան. գիտ. թեկնածու, (Ժ. 01.02 «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն») մասնագիտությամբ ատենախոսություն, թեմա՝ «Բնաշխարհի փիլիսոփայությունը Վախթանգ Անանյանի փոքր արձակում» 

Աշխատանքային փորձ

1996-97թթ. Ակ. Բակունցի անվան ուսումնարանի մեթոդիստ-դասախոս

2000թ.-ից մինչ օրս՝ Հյուսիսային համալսարանի դասախոս

2011-2012թթ. Հայ և ռոմանագերմանական բանասիրության դեպարտամենտի դեկան

2017թ. Հայոց լեզվի, գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ

2018-2022թթ. Հյուսիսային համալսարանի
Լեզուների, գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ

2012թ.-ից մինչ օրս՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող

2018-ից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

2019թ.–ից գրականագիտության մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

 1. Moodl հեռավառ ուսուցման ծրագրի վերապատրաստում, վկայականի ստացում, 2018թ.
 1. SWOT վերլուծություն-Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը ՈԱԱԿ

Չափանիշների և չափորոշիչների վերլուծություն՝ Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշումների կայացման քաղաքականության համաձայն

ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 2021թ

3..Եռօրյա միջազգային վերաատրաստում «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի մեջ» թեմայով, որը նախաձեռնել են Հայաստանի Էրազմուս + Ազգային գրասենյակը, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների խումբը և Հյուսիսային համալսարանը: 2021թ.դեկտեմբերի 7-ից-9-ը

 1. Smart Notebook համակարգչային ծրագրի ուսուցման դասընթաց:2021թ10 դեկտեմբեր-14.02.2022
 2. երկու կարևոր վերապատրաստում.

/  6.12021 — «ՀՀ բարձրագույն կրթության մեջ ներառականության քաղաքականության և փորձի բարելավման միտումները»,

6.12.2021 — 9.12.2021 «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի մեջ»/

2021թ. Դեկտեմբերի 6-7-8-9-ին

Դասավանդվող  առարկաները

Բակալավրիատ 
•Գրաբար, Ժամանակակից հայոց լեզու
•Հայոց լեզվի դասավանդման տարրական ուսուցման մեթոդիկա
• Խոսքի զարգացման մեթոդիկա ն/դ

Մագիստրատուրա

 • Տարրական և միջին դպրոցում մայրենիի ուսուցման գիտատեսական հիմունքները
  • Երեխաների խոսքի զարգացման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

 Հրապարակումների   ընտրանի/5 և ավելի/

 1. «Մարդ- բնություն փոխհարաբերության խնդիրը Վախթանգ Անանյանի որսորդական պատմվածքներում ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան, գրականության ինստիտուտ, Հայաստանի գրողների միություն, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2012թ.,էջ 229- 233:
 2. «Սանահինը որպես հայ դպրության օջախ» Սանահինի համալսարանի հիմնադրման 1050-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր 2017, էջ 87-95:
 3. «Հայոց ցեղասպանությունը և Վերաքննիչ բյուրոյի աշխատանքը» Սանահինի համալսարանի հիմնադրման 1050- ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր 2017, էջ 76-82:
 4. «Մանուկ Աբեղյանը մանկավարժ», Հայագիտական հանդես 1/35, 2017 էջ 128:
 5. «Գրագիտության ուսուցումը նախադպրոցական տարիքում» Հյուսիսափայլ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, էջ 108-116: 
  6.«Հայի դարերով երազած ազատությունը ըստ Հովհ. Թումանյանի» տպագ . «Բուհ-բանակ   համագործակցության գերակայությունը  «Ազգ-բանակ հայեցակարգի  համատեքստում»», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Հյուսիսային համալսարան Եր․, 2017,
  7.«Վ.Անանյանի ստեղծագործական աշխարհը» տպագ . «Հյուսիսափայլ», Գիտական հոդվածների ժողովածու, Տարեգիրք, Հյուսիսային համալսարան  Էջ24-30։
  8.«Հովհ. Թումանյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը» տպագ . «Հովհ. Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Հյուսիսային համալսարան, Երևան, 2019 թ. Էջ 176-186
  9.«Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործական  կյանքի շրջափուլերը»տպագ. Հյուսիսափայլ» Գիտական հոդվածների ժողովածու,Տարեգիրք, Հյուսիսային համալսարան, Եր․, 2019/4/ Էջ97-103
  10.«Հովհ. Թումանյանի մանկագրության սկզբունքները  «Լուսաբեր»դասագրքում» տպագ. ՀՀ ԳԱԱ  Հովհաննես Թումանյան-150, Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,Եր․, 2020 Էջ409-418:
  11.«Բնության ըմբռնումը Վ. Անանյանի պատմվածքներում» տպագ. Վանաձոր միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՊՈՂՈՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ծննդյան 90-ամյակին, Երևան, «Միսմա» ՍՊԸ, 2020,Էջ278-286
  12.«Ավետիք Իսահակյանը ազատագրական պայքարի գովերգու» տպագ.  «Հյուսիսափայլ», Գիտական հանդես  1(7), Հյուսիսային համալսարան Երևան, 2021 թ․, Էջ 5-13:
  13.Հայրենիքի տեսիլքը Ղևոնդ Ալիշանի «Յուշիկք հայրենեաց հայոց» գործում տպագ.  Վենետիկ, ՀՀ ԳԱԱ նվիրված Հայր Ղևոնդ Մ. Ալիշանի ծննդյան 200 ամյակին, «Բազմավէպ» հանդէս, ԵՐԵՒԱՆ- Ս. ՂԱԶԱՐ, 2021թ ,1-2, Էջ 180-196
  14.Հայոց ճակատագրի ազգային- քաղաքական ընկալումները Ավ. Իսահակյանի խոհերում տպագ. «Ավ․ Իսահակյան-145» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, , «Վառմ» հրատ, Ե․,2021թ․, դեկտեմբեր էջ 121-131:
  15.Стихотворения, посвященные Мкртичу Хримяну и Гевонду Алишану при жизни опубл. Санкт-Петербург, Россия, «Великие армянские просветители Мкртич Хримян и Гевонд Алишан — к 200-летию со дня рождения», 27-28 апреля 2021 г.,
  16.Մենագրություն«Բնաշխարհի փիլիսոփայությունը Վ.Անանյանի փոքր արձակում» տպագ. Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2019թ. 176 էջ։
  17. Մենագրություներում  հեղինակած բաժիններ, գլուխներ «Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն» (1915-1919), տպագ. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, Եր, 2019թ, էջ 487-637։
  18.«Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն» (1920-1923), տպագ. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, Եր․, 2020թ, էջ 504-559։
  19.«Նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա» տպագ. ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Եր., «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրատ., 2019թ 43 էջ:
  20.Հայրենիքի տեսիլքը Ղևոնդ Ալիշանի «Յուշիկք հայրենեաց հայոց» գործում տպագ. Վենետիկ, «Բազմավեպ» հանդես, 1-2, 2021թ 180-194։
  21.«Ավետիք Իսահակյանը ազատագրական պայքարի գովերգու» տպագ. «Հյուսիսափայլ», Գիտական հանդես 1(7), Ե․,2021 թ․, էջ 5-13։

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
VARDUHIDAVTYAN

Կրթություն

1996-2001թթ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրության բաժին:

2001-2007թթ Մանկավարժական համալսարանի հայ նոր գրականության ամբիոնի հայցորդ:

Գիտական աստիճան, կոչում`
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու , դոցենտ 

Թեկնածուական թեմա - 2007թ. <<Թեքեյան-Տերյան գրական առնչությունների շուրջ>>:


Աշխատանքային փորձ

2008-2012թթ դասախոսություններ է կարդացել ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներին:

2012-2014թթ աշխատել է ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնում որպես դասախոս:

2007-ից մինչ այսօր դասախոսում է Երևանի Հյուսիսային համալսարանում:


Դասավանդվող  առարկաները

Հայոց լեզու, Հայ գրականության պատմություն


Հրապարակումների   ընտրանի/5
և ավելի/

1.Կոստան Զարյան և Հովհ. Թումանյան առնչությունների համատեքստում (մեկնական- զուգադրական քննություն), Հանրապետական միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, Հյուսիսային համալսարան Եր., 2013:

2.Սփյուռքահայ գրականության դասավանդման հիմնախնդիրները, մեթոդական ուղեցույց, Երևան, 2014:

3.Թեքեյան-Տերյան գրական առնչությունների շուրջ, մենագրություն, Երևան, 2017:

4.Նավի և ծովի սիմվոլիկ պատկերները Կոստան Զարյանի ստեղծագործական համակարգում, Հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2017:

5.Ազգային ոգու փնտրտուքը Կոստան Զարյանի էսսեներում, Հյուսիսափայլ, թիվ 1, Երևան, 2017:


Պարգևներ

1999թ. Ֆրանսիայի Նիս քաղաքի Ռուբեն Սևակի հիշատակի տան հիմնադիր-տնօրեն Հովհաննես Չիլինկիրյանի կողմից արժանացել եմ գրական մրցանակի և շնորհագրի:


Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


COVINAR

Կրթություն

1996-2001թթ.         ԵՊՄՀ-ի բանասիրության ֆակուլտետ:

2002-06թթ.           ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան, կոչում
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու , դոցենտ 

Թեկնածուական թեմա - 2007թ. «Ավետիք Իսահակյանի քնարական արձակը և առակները»:


Աշխատանքային փորձ

2002-08թթ.              աշխատել եմ Արարատի պետական քոլեջում որպես հայոց լեզվի և հայ գրականության դասախոս:

2007-ից                     մինչև այսօր Երևանի Հյուսիսային համալսարանում` որպես հայոց լեզվի և  գրականության  դասախոս:

2009-2015թթ.           համատեղության կարգով դասավանդել եմ Գավառի պետական համալսարանի մագիստրատուրայում:

2011-15թթ.               աշխատել եմ Երևանի Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչությունում որպես ավագ մասնագետ:

2014-ից                     մինչև այսօր աշխատում եմ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի հումանիտար գիտությունների ամբիոնում որպես դասախոս:


Դասավանդվող  առարկաները

Հայոց լեզու, Արտասահմանյան գրականություն                              


Հրապարակումների   ընտրանի/5
և ավելի/

 • «Որակի ապահովման մեթոդական ուղեցույց», Երևան, 2011, 164 էջ (համահեղինակ):
 • «Որակի ապահովման ձեռնարկ», Երևան, 2014, (համահեղինակ):
 • «Քաջ Նազարի թումանյանական և իսահակյանական ընկալումը»//Վ. Տերյանի ծննդյան 125-ամյակին և հումանիտար գիտությունների հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողովների նյութեր, Երևան, 2011, էջ 95-103:
 • «Արևելյան կենսափիլիսոփայության իսահակյանական ընկալման հարցի շուրջ»//Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու Ν 13, Գավառ, 2011, էջ 442-451:
 • «Մանկավարժական կադրերի մասնագիտական որակների բարձրացման խնդիրը բուհական համակարգում»//Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու Ν 15, Գավառ, 2013, էջ 503-508:
 • «Արտակ Համբարձումյանի քնարերգությունը»//Բուհերի ակադեմիական ազատությունների և մրցակցային պայմանների ապահովումը՝ բարձրորակ կրթության գրավական. միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013, էջ 271-275:
 • «Հազարան բլբուլ և Կապույտ թռչուն. զուգադրական վերլուծություն», 2014թ.

 

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերենAlaverdyan

Կրթություն


1994- 1999 թ.թ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ

2009-2012  թ.թ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի անգլերենի բառագիտության և ոճագիտության ամբիոնի հայցորդ 

Գիտական աստիճան, կոչում

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական թեմա - «Թշնամություն>> և բարեկամություն>> հասկացույթների լեզվամշակութային առանձնահատկություններն անգլերենում և հայերենում>>, 2012թ.

Աշխատանքային փորձ

1990-ից մինչ օրս-Երևանի Հյուսիսային Համալսարան, անգլերեն լեզվի դասախոս

2009-ից մինչ օրս –ԵՊԼՀ, անգլերեն լեզվի դասախոս

 Դասավանդվող  առարկաները

Հիմնական օտար լեզու/անգլերեն/, Գգործնական քերականություն, Բառագիտություն, Ոճագիտություն, Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար, Օտար լեզուների դասավանդման ժամանակակից մեթոդները , Իմաստաբանություն

Հրապարակումների   ընտրանի /5 և ավելի/

 1. Անգլերեն joy և հայերեն ուրախություն  բառերի հոմանշային  շարքերը հրատարակված            <<Մխիթար Գոշ>> գիտամե-թոդա¬կան  հանդես, 3[23[, 2009, Երևան       Էջ 17-19         
 2. On the Semantic Field of Joy հրատարակված         <<Մխիթար Գոշ>> գիտամեթոդա¬կան հանդես, 3/2009, Երևան            Էջ 20-23         
 3. Թշնամի   հասկացույթի վերլուծությունը միջմշակութային և միջլեզվական տեսանկյունից հրատարակված         ԵրՊԼՀ, <<Բանբեր>> հանդես ,<<Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն>> 1(19), Երևան2012, <<Լինգվա>>հրատարակչություն         Էջ 19
 4. Թշնամի հասկացույթը <<ազգի թշնամի>> իմաստային դաշտում /զուգադրական վերլուծություն/ հրատարակված ԵրՊԼՀ, <<Բանբեր>> հանդես, Ռոմանագերմանական բանասիրություն,1(21) Երևան-2012,<<Լինգվա>>հրատարակչություն>>     Էջ 19-25
 5. Բարեկամ հասկացույթի վերլուծությունը անգլերենում և հայերենում միջմշակութային տեսանկյունից հրատարակված ԵրՊՀ, <<Աստղիկ>> հանդես, (22-23,) Երևան ,(22-23), 2012-2013, <<Սահակ Պարթև>> հրատարակչություն    Էջ 217-223
 6. Բարեկամություն հասակացույթը լեզվամշակութային համատեքստում հրատարակված <<Բանբեր>>, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 1(32), Երևան -2015   Էջ 8    
 7. “A Cross-cultural Survey of the Semantic Field of Joy in English and Armenian. “/<<Ուրախություն>> իմաստային դաշտի միջմշակութային վերլուծությունը անգլերենում և հայերենում>> հրատարակված         <<Բանբեր>>, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 1(32), Երևան -2015   Էջ 12  
 8. “Fairy Tale Allusions in Advertisements.” /<<Հեքիաթների գրական անդրադարձերը գովազդներում>> հրատարակված         <<Բանբեր>>, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 1(34), Երևան -2015   Էջ 6    

Լեզուներ

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսեր

                         
Qnarik

Կրթություն

1961թ- Պուշկինի անվան դպրոց

1972թ․- Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան (Փիլիսոփայության  ֆակուլտետ)

Աշխատանքային փորձ

1976-1993 թթ․-Աշխատել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում որպես դասախոս։ Զբաղվել է գիտ․աշխատանքներով, գրել  աշխատություններ 3 մասնագիտություններով (կիբերնետիկա, հաշվողական տեխնիկա, մեքենայաշինություն)

1993-1995 թթ․- Աշխատել է Մոսկվայում Հայ-Մոսկովյան գիմնազիայում որպես ռեկտորի օգնական

1997-2000 թթ,- Դասախոսել  է  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում

2000 թ․-ից դասախոսում է Երևանի Հյուսիսային համալսարանում

2007թ․-ին  աշխատել է Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում որպես  դիմորդ

2015թ․-ից աշխատում է որպես դասախոս Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում

Դասավանդվող  առարկաները

Ռուսաց լեզվի քերականություն և ռուսաց լեզվի գրականություն

Հրապարակումների   ընտրանի /5 և ավելի/

1976-1993 թթ․-ին աշխատելով Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում՝ գրել է  աշխատություններ 3 մասնագիտություններով (կիբերնետիկա, հաշվողական տեխնիկա, մեքենայաշինություն)

2004թ-ին աշխատելով Երևանի Հյուսիսային համալսարանում՝ հրապարակվել է «Հոգեբանության ֆակուլտետի դաագիրք»  ժողովածուն, որի համահեղինակն է

2004թ-ին հրապարակվել է «Իրավաբանական ֆակուլտետի դասագիրք»  ժողովածուն, որի համահեղինակն է

2005թ-ին հրապատակել է «Ռուս լեզվի դասավանդման մեթոդիկա հայկական  ֆակուլտետների ուանողների համար» հոդվածը

 2014թ-ին  գրել է զեկույց «Ռուսական դարձվածները և նրանց համարժեքները հայոց լեզվում» վերնագրով

2017թ-ին գրել է  «Իրավաբանական տերմինները և նրանց դասավանդումը հայկական ֆակուլտետներում» աշխատությունը

 

Լեզուներ

Հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, գերմաներենTonoyan


Կրթություն

2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի ուսանող 

Գիտական աստիճան, կոչում

Մագիստրոս

Մագիստրոսական թեզ «Կրավորական սեռը իսպաներենում և հայերենում»
Աշխատանքային փորձ

2002-2004 թթ. աշխատել է «XL» լեզվի կենտրոն»

2005-2007 թթ. աշխատել է «Հայկական Բաց Համալսարան »

2007-2012թթ. աշխատել է«Կրթության Միջազգային Ակադեմիա »

2011թ. առ այսօր« Հյուսիսային համալսարան»

Կարդացվող դասընթացներ

Ւսպաներեն լեզու և գրաանություն, երկրագիտություն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

 

Կրթություն

1999-2003թթ. ընդունվել և ավարտել է Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը` <<ժուռնալիստիկա>> մասնագիտությամբ:

2003-2005թթ. ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրան, պաշտպանել է մագիստրոսական թեզ` <<ՀՀ և ԼՂՀ ԶԼՄ օրենսդրական դաշտը>> թեմայով:

2005թ.-ից Երևանի պետական համալսարանի մամուլի տեսության և պատմության ամբիոնի հայցորդ:

2005թ. Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի որոշմամբ հաստատվել է թեկնածուական թեզի թեման` <<ԶԼՄ-ների օրենսդրական կարգավորումը և ինքնակարգավորումը  ԼՂՀ-ում>> վերտառությամբ:

        2012թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը Երևանի պետական համալսարանում Ժ.01.03-<<Ժուռնալիստիկա>> մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար և 2012թ. ստացել  բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

      Գիտական աստիճանը, կոչումը և հրապարակումները

Մի շարք գիտական հրապարակումների (5 գիտական հոդվածներ) հեղինակ է, միջազգային գիտաժողովների, բուհական գիտական միջոցառումների  մասնակից է: 

Աշխատանքային փորձ

Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի <<Լրագրություն>> ամբիոնի ավագ դասախոս:

<<Գրիգոր Նարեկացի>> պետարտոնագրված համալսարանի <<Բանասիրական ֆակուլտետի>> դասախոս

 

Ակադեմիական գործունեություն.

1) 2005-2008թթ.  <<Գրիգոր Նարեկացի>> պետարտոնագրված համալսարանում դասախոս

2) 2008- 2016թթ.  Արցախի պետական  համալսարանում  ավագ դասախոս

3) 2018թ. առ այսօր Հյուսիսային համալսարանի դասախոս

4) 2004 – 2005թթ. Երևանի <<Իմպուլս>> ռադիոկայանում  որպես թղթակից

Դասավանդվող առարկաներ

 • Հայ մամուլի պատմություն .
 • Ժուռնալիստական էթիկա.
 • Եթերի և մամուլի լեզուն և ոճը.
 • Արտասահմանյան երկրների ժուռնալիստիկայի պատմություն.
 • Խոսքի մշակույթ և հաղորդակցման արվեստ.
 • Հռետորական արվեստ և դատական ճառ.
 • ԶԼՄ և ՀՀ օրենսդրություն.
 • Մանկավարժի բանավոր խոսքի և հաղորդակցման մշակույթ.
 • Խոսքի և ոճագիտության տեսական հիմունքները.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Հումանիտար գիտությունների ոլորտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Այլ

Մասնակցել է միջազգային տարբեր կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված մի շարք այլ դասընթացների, սեմինարների,կլոր սեղանների,  հանդիպում-քննարկումների, այդ թվում՝

 • Բիզնես-թրեյնինգներ, մեդիա-թրեյնինգներ, կրթական ծրագրեր, 2018-2021թթ.
 • <<Չոր մարքեթինգ>> բիզնես-թրեյնինգ, հավաստագիր, 2017թ
 • <<Breavis>> հետազոտական և խորհրդատվական ընկերություն, հարցազրուցավարի  դասընթաց,  նոյեմբեր 2017թ.
 • Konrad Adenuer Stiftung, media-թրեյնինգ, <<Political Communication for Politicians and Journalists>>, հավաստագիր, 2016թ.
 • Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, լրագրողական կոնֆերանսներ, վկայագրեր, 2016-2019թթ.

 


Կրթություն

1990-1995թթ. ընդունվել և ավարտել է  ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժինը:

2008-2012 թթ. եղել է ԵՊՀ հեռուստաժուռնալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ:

2009-2010 թթ. մասնակցել է Ժուռնալիստիկայի հայկական դպրոցի  և Քենթի համալսարանի պրոֆեսորների կազմակերպած դասընթացներին:

 2012 թ.-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Հեռուստաակնարկ. Ժամանակակից դրսևորումները Հայաստանի հեռուստաեթերում» թեմայով:  

Գիտական աստիճանը, կոչումը և հրապարակումները

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու՝ Ժ0601 մասնագիտությամբ

 Հեղինակ է մի շարք գիտական հրապարակումների և մասնագիտական կրթական ծրագրերի:

Աշխատանքային փորձ

Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի լրատվության  պատասխանատու

Հայաստանի հանրային ռադիոյի հասարակական - քաղաքական ծրագրերի պրոդյուսեր, §Զգույշ, երեխա է¦ հաղորդաշարի հեղինակ և վարող:

Մի շարք հեռուստաընկերությունների տարբեր հաղորդաշարերի հեղինակ, վարող, խմբագիր:

Ակադեմիական գործունեություն.

2016 -2019 թթ. ԵՊՀ Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս

2014-15 թթ.   Երևանի Հյուսիսային համալսարանի մանկավարժության և բանասիրության դեպարտամենտի դեկան

2013-14 թթ.   Երևանի Հյուսիսային համալսարանի լրագրության և բանասիրության ֆակուլտետի դեկան

2015-16 թթ.   Երևանի Հյուսիսային համալսարանի Լրագրության և հայ բանաիրության  ամբիոնի վարիչ

Դասավանդվող առարկաներ

 • Հետաքննական լրագրություն
 • Հեռուստաժուռնալիստիկա
 • Ժամանակակից հրապարակախոսություն
 • ԶԼՄ տեխնիկական միջոցներ
 • Ժուռնալիստի վարպետություն
 • Ստեղծագործական աշխատանք
 • Հայ ռադիոժուռնալիստիկայի պատմություն
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ժուռնալիստիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Հումանիտար գիտությունների ոլորտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Այլ

Մասնակցել է նաև տարբեր կառույցների կողմից կազմակերպված մի շարք դասընթացների, սեմինարների, հանդիպում-քննարկումների, իրականացրել մասնագիտական:

ՀՀ Արդարադատության նախարարության Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ տարբեր կառույցներում աշխատող լրագրողների համար իրականացրել է դասընթաց՝ «Երեխայի նկատմամբ ընտանիքում բռնության դեպքերի զգայուն լուսաբանում» և Երեխաների նկատմամբ ընտանիքում բռնության դեպքերի լուսաբանման միջազգային չափորոշիչներ և առանձնահատկություններ. հանրային լսարանի հետ արդյունավետ հաղորդակցում թեմաներով:

 

 

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի» ամբիոնի  առաքելությունն է պատրաստել ճարտարագետ որակավորումով պատասխանատու և առաջատար մասնագետներ: Ամբիոնի ռազմավարական ծրագիրը միտված է շրջանավարտների այն կոմպետենցիաների ձևավորմանը, որոնք պահանջված են հասարակության և աշխատաշուկայի կողմից: Կարևորվում է այն, որ Հյուսիսային համալսարանի շրջանավարտները արագ փոփոխվող շուկայի պայմաններում գտնեն իրենց տեղը, ցուցաբերեն ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորելու պատրաստակամություն, օժտված լինեն քննադատական և վերլուծական մտածողությամբ, միջանձնային հաղորդակցման հմտություններով, ինչպես նաև մասնագիտության նկատմամբ ստեղծագործական մոտեցումներով:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդում՝

 1. Մաթեմատիկական անալիզ
 2. Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
 3. Դիֆերեցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
 4. Հավանականությունների տեսություն  և մաթեմատիկական վիճակագրություն
 5. Դիսկրետ մաթեմատիկա
 6. Ֆիզիկա
 7. Ինֆորմատիկա
 8. Կենսագործուն. անվտանգություն
 9. Համակարգչային գրաֆիկա
 10. Էլեկտրատեխնիկա
 11. Թվային  միկրոէլեկտրոնիկա
 12. Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ
 13. Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ
 14. ԷՀՄ սխեմատեխնիկա
 15. ԷՀՄ կազմակերպում
 16. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն
 17. Միկրոպրոցեսորներ և միկրոկոնտրոլերներ
 18. Համակարգչային ցանցեր և հեռահաղորդակցություն
 19. Համակարգչային ցանցերի կազմակերպում
 20. Ճարտարագիտական մոդելավորում
 21. Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ
 22. Ինտելեկտուալ համակարգեր
 23. Ավտոմատացված նախագծման համակարգեր
 24. Ծրագրավորման հիմունքներ
 25. Ծրագրային համակարգերի պաշտպանություն
 26. Ծրագրավորման տեխնոլոգիա
 27. Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում
 28. Ծրագրավորում. NET  միջավայրում
 29. Web-կայքերի ծրագրավորում
 30. Ծրագրային ապահովման նախագծում
 31. Օպերացիոն համակարգերի կառուցվածք և օգտագործում
 32. Տվյալների հենքերի նախագծում
 33. Համակարգային ծրագրավորում
 34. Ծրագրերի թեստավորում
 35. Համակարգչային ցանցերի ծրագրավորում
 36. Ծրագրավորման միջավայրեր
 37. Մոբայլ կիրառությունների նախագծում

 

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 6 դասախոս` 1 պրոֆեսոր, 4 գիտությւոնների թեկնածու, դոցենտ, 1 ավագ դասախոս

Ամբիոնի վարիչ՝  Արմինե Սմբատյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի-Ուրբաթ 11:00-15:00

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ
vahe

Կրթություն

1986-1996թթ. Երևանի թիվ 181 միջնակարգ դպրոց, ոսկե մեդալով:

1996-2000թթ. Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ստացել եմ բակալավրի աստիճան, մաթեմատիկոսի որակավորում:

 2000-2002թթ. Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի  մագիստատուրա (մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն), ստացել եմ մագիստրոսի աստիճան, մաթեմատիկոսի որակավորում:

Աշխատանքային փորձ

2002-2005թթ. Երևանի պետական գյուղատնտեսական ինստիտուտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, դասախոս:

2003թ-ից Երևանի Հյուսիսային համալսարան «Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա» ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հիմունքներ, Ալգորիթմների տեսություն:

Հրապարակումների ընտրանի

Երկու տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ:

Լեզուններ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:


V MANUKYAN

Կրթություն

1976-1981թթ

Գերազանցության դիպլոմով ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ,,Կիրառական մաթեմատիկա,, ֆակուլտետը ստանալով մաթեմատիկոսի որակավորում:  Դիպլոմային աշխատանքը գրել եմ Դուբնայի ,,Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտում,,: Մասնագիտությունս` մաթեմատիկոս, ծրագրավորող:

2013-2015թթ.

ՀԱՊՀ – Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի ասպիրանտուրան, հայցորդ

Գիտականաստիճան, կոչում

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թեկնածուական թեմա-   ,,Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումն ու հետազոտումը սկալյար չափանիշների միջոցով,, Ե.13.01 – 18.11.2015թ. վկայագիր՝ Ա N 08063

Դոցենտի գիտական կոչում ,,Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում,, մասնագիտությամբ

 27.007.2016թ. վկայագիր՝ Դ N 03345

Աշխատանքային փորձ

1981-1984 թթ. Երևանի Ֆիզիկայի ինստիտուտ, ինժեներ,

1984-1986 թթ. Հայկական ՍՍՀ  ԳԱ հաշվողական կենտրոն,  գիտաշխատող

1986-1998 թթ. Երևանի հաշվիչ մեքենաների տեխնիկում, դասախոս (մաթեմատիկա ,

ծրագրավորում, ինֆորմատիկա, թվային մեթոդներ և այլն)           

1999-2001 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական ապահովագրության Պետական Հիմնադրամ, գլխավոր մասնագետ

2002-2005 թթ. Երևանի,,Ջրմուղ-կոյուղի,,  ՓԲԸ, ,,Արաբկիր,,մասնաճյուղ, առևտրային Մենեջեր

2006թ.-առ այսօր. ՀայաստանիԱզգայինՊոլիտեխնիկականՀամալսարան- ՀԱՊՀ

2017թ.-առ այսօր. Հյուսիսային Համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ

Ծրագրավորման հիմունքներ, Ծրագրավորման տեխնոլոգիա, Համակարգային ծրագրավորում, Web կայքերի ծրագրավորում, Օպերացիոն համակարգեր,  Տվյալների բազաների նախագծման տեխնոլոգիաներ, Օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորում՝ Java,  Ծրագրավորում .NET միջավայրում,  Ծրագրավորման թեստավորում:

 

Հրապարակումների ընտրանի

 1. Մանուկյան Վ.Հ. Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի կարգավորիչների ընտրությունը կառավարման դասական մեթոդների կիրառմամբ // ՀՊՃՀԼրաբեր. Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու. - Երևան, 2014. –Մաս 1. -էջ 134-139:
 2. Манукян В.Г. Проектирование однотипных многомерных систем автоматического регулирования с помощью скалярных критериев // XV Международная научная конференция “Актуальные вопросы современной техники и технологии”, 25 апреля 2014 г. - Россия, Липецк, 2014.- С. 28-33.
 3. Մանուկյան Վ.Հ. Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի հետազոտումը սկալյար չափանիշների օգնությամբ //ՀՊՃՀ Արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Երիտասարդական միջբուհական գիտաժողով. Նյութերի ժողովածու. - Երևան, 2014. –էջ 41-45.
 4. Մանուկյան Վ.Հ., Գասպարյան Օ.Ն. Ցիրկուլիանտ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումը դասական մեթոդներով // ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և ՀԱՊՀ-ի Տեղեկագիր. Տեխն. գիտ. սերիա.-2015.-Հատոր 68, №1.-էջ 73-81:
 5. Մանուկյան Վ.Հ. Պարզ սիմետրիկ կառավարման դասական մեթոդների օգնությամբ // Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի Լրաբեր.-2015.-Հատոր 12, №1.-էջ 149-155:
 6. Մանուկյան Վ.Հ. Կառավարման դասական մեթոդների կիրառմամբ բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծման գրաֆիկական ինտերֆեյս// ՀԱՊՀ Լրաբեր. Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու.Երևան, 2015. –Մաս 1, էջ 153-157
 7. Манукян В.Г. Проектирование и исследование системы управления платформой Стюарта с шестью степенями свободы классическими методами регулирования одномерных систем//V Международнаянаучно-практическая конференция «Актуальные проблемы совре-менной науки», Выпуск 5, Том ІI,Ставрополь, РД, 2016.- С. 205-208.
 8. Манукян В.Г. Проектирование регуляторов для гексаподов с помощью скалярных критериев//V Международнаянаучно-практическая конференция «Актуальные проблемы совре-менной науки», Выпуск 5, Том ІI,Ставрополь, РД, 2016.- С. 209-214.
 9. Մանուկյան Վ.Հ. Ազատության վեց աստիճան ունեցող հեքսապոդների բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումն ու հետազոտումը կառավարման միաչափ համակարգերի դասական մեթոդներով // Երևանի Հյուսիսային Համալսարանի հրատարակչությաւն- միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2017. – էջ 326-338

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսի թափուր հաստիքի համար

23.01.2024

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսի թափուր հաստիքի համար...

Карта

Новости

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
НАШИ ПАРТНЕРЫ
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh