logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2022-2023 Իրավագիտություն Տնտեսագիտություն 2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում Ընդունելություն բժշկական քոլեջում 2022-2023 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում 2022-2023 ուսումնական տարի

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2022-2023

2022-2023

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն

Տնտեսագիտություն

2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

2022-2023 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

2022-2023 ուսումնական տարի

2022-2023 ուսումնական տարի

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ


Այս բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ Հյուսիսային համալսարանի գործունեությանը վերաբերող կանոնակարգերին

 

pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԱԻԱՏԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԶԵՂՉԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՆՈՆԱԳԱՐԳԻ ՀՐԱՄԱՆ
pdf

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ(ԳՈՐԾՈՒՄ Է 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ)

pdf  2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՒ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ

«ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՍՊԸ-Ի ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ  (ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ) ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ


«ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՈՒՄ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
«ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԶԵՂՉՄԱՆ,  
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԱՅԼ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ


ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳ   
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ
ՀՅՈԻՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ, ՈՐԱԿՅԱԼ ԲԱՐՁՐԱԳՈԻՅՆ ԿՐԹՈԻԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՈԻԱԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ  ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՏԱՐԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԲԱՂԵՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՐԽԻՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՆ << ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ>> ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ «ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԱՄԲԻՈՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԿԾ ԵՒ ՈՒՍ. ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԴ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՀՅՈՒՍԻՍՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԴ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՋԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
pdf  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԵՂՉԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՄԱՆ
pdf «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ


Հյուսիսային համալսարանը հիմնադրվել է 1996 թվականին:

Բուհն ի սկզբանե որդեգրել է յուրահատուկ առաքելություն՝ նախկին խորհրդային հանրապետություններից, մասնավորապես Ռուսաստանից ներգաղթած հայազգի երիտասարդների բարձրագույն կրթությունը կազմակերպել հայրենիքում (այստեղից էլ համալսարանի «Հյուսիսային» անվանումը):

Բուհի լրիվ անվանումը՝

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ (Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն)
«СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью)
«NORTHERN UNIVERSITY» LLC (Limited Liability Company)

Բուհի իրավաբանական հասցեն՝
Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան. Ալ. Մանուկյան 15/9

Բուհի գործունեության հասցեն՝
Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան. Ալ. Մանուկյան 15ա

Պետական ռեգիստրի գրանցման թիվ՝
273.110.01549

Հյուսիսային համալսարանն առաջին հավատարմագիրը` N013 ստացել է 2001 թվականին ՀՀ ԳԿՆ- կողմից:
2015թ-ին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից շնորհվել է ինտիտուցիոնալ հավատարմագրում՝ 2 տարի պայմանական:
2018թ.-ին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից վերահավատարմագրվել է 4 տարի ժամկետով:

Պետական հավատարմագրման հիմնական նպատակն է հավաստել ուսումնական հաստատություններին, ուսանողներին, նրանց ծնողներին, գործատուներին և շահագրգիռ հասարակությանը, որ մասնագիտական կրթության որակը ճանաչելի է պետության կողմից: Հավատարմագրումը մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և կրթական ծրագրերի կատարողականի և որակի ճանաչումն է, որը հանգեցնում է մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի նկատմամբ մասնագիտական կրթության շահակիցների և հասարակության վստահության ձևավորմանը: Հավատարմագրում շնորհվում է որոշակի ժամկետով, հավաստելով, որ ուսումնական հաստատությունները կամ կրթական ծրագրերն ունեն անհրաժեշտ կարողություն տվյալ ժամանակահատվածում երաշխավորված որակով կրթական գործունեություն իրականացնելու համար: Հավատարմագրումն ենթադրում է, որ հաստատությունը պահպանում է այն չափանիշները, որոնք հնարավորություն են տալիս շրջանավարտներին ձեռք բերել անհրաժեշտ որակավորում մասնագիտական ոլորտում առաջընթաց ունենալու կամ կրթությունն այլ ուսումնական հաստատություններում շարունակելու համար:

Հյուսիսային համալսարանն իր սովորողներին՝ ուսանողներ, ասպիրանտներ, տրամադրում է բացառապես պետական նմուշի դիպլոմ:

Համալսարանում գործում է բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգ՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա:

Հյուսիսային համալսարանի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում կրթությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Ծրագրային ճարտարագիտություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
 • Կառավարում
 • Իրավագիտություն
 • Ընդհանուր մանկավարժություն
 • Նախադպրոցական մանկավարժություն
 • Մասնագիտական մանկավարժություն
 • Օտար լեզու և գրականություն
 • Լրագրություն
 • Հոգեբանություն
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)
 • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
 • Մասնագիտական մանկավարժություն (ինֆորմատիկա )

Հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
 • Հայ դասական գրականություն
 • Դատական իրավունք

Բուհը օտարերկրյա քաղաքացիների կրթության կազմակերպումն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

Բակալավրի կրթական ծրագրով՝

 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում
 • Ծրագրային ճարտարագիտություն

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝

 • Կառավարում:

Համալսարանում գործում է նաև ավագ դպրոց և բժշկական քոլեջ:

Հյուսիսային համալսարանն իր բաժանմունքն ունի նաև Ալավերդի քաղաքում՝ «Թումանյան» բաժանմունքը, որտեղ ներդրված նոր տեխնոլոգիաները նոր հնարավորություններ են ստեղծել ուսանողների համար հեռավար կարգով դասընթացների ուսումնասիրման համար:

Բաժանմունքում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա/հեռակա ուսուցմամբ կրթություն է իրականացվում հետևյալ կրթական ծրագրերով՝

 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում (ըստ ոլորտների)
 • Ընդհանուր մանկավարժություն (տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա)
 • Նախադպրոցական մանկավարժություն (նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա):

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթությունն իրականացվում հետևյալ մասնագիտություններով՝

 • Ատամնատեխնիկական գործ
 • Քույրական գործ:

Համալսարանն ունի գրադարան, ընթերցասրահ, կահավորված համակարգչային լսարաններ` ապահովված համացանցային կապով, ուսումնական լաբորատորիաներ: Համալսարանում ակտիվորեն գործում են ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, իրավաբանական կլինիկան, կրիմինալիստիկայի լաբորատորիան:

Բուհում դասավանդում են ճանաչված մասնագետներ, գիտական աստիճան ու կոչում ունեցող դասախոսներ:
Հյուսիսային համալսարանը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, ունի շենքային հրաշալի պայմաններ, կահավորված լսարաններ ու տեխնիկապես հագեցած կաբինետներ:


Տեղեկատու հեռախոսահամարներ՝
(+37410) 57-33-17

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին (+37410) 55-41-35
Ավագ դպրոց (+37410) 55-21-39
Էլեկտրոնային կայք՝ www.northern.am
Էլեկտրոնային հասցե՝  iЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 

 Այս բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորի, բուհի ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվություններին: 

   

 

pdf Հաշվետվություն Միջառարկայական կապի ստեղծմանն ու հետազոտական կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների շարք
pdf

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐԻ

pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՊՐԱԿՏԻԿ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺՆԻ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
  pdf

2019/2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԵՒ ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

pdf

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԵԿՏՈՐ ՄՀԵՐ ՄԱԿԻՉՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՐՈՌԵԿՏՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՄԵՐԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017
2018 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ԼԻԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ


  pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԵԿՏՈՐ ԲՈՐԻՍ ՄԱԿԻՉՅԱՆ
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкатегории

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

02.12.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի...

Հայտարարություն թափուր հաստիքի համար

28.10.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ որակի ապահովման վա...

Карта

Новости

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
НАШИ ПАРТНЕРЫ
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh