logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

PHD RUS

Դիմորդի ուղեցույց

Հյուսիսային համալսարանում հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված կարգի և Հյուսիսային համալսարանի կողմից հաստատված կարգերին համապատասխան հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում»*
 • Ժ.01.01 «Հայ դասական գրականություն»
 • ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք»**

 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

              Մասնագիտություն

Ուսուցման ձևը Ուսման տևողությունը Տարեկան վարձավճար
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում առկա
3 տարի
420.000 ՀՀ դրամ
հեռակա
4 տարի 380.000 ՀՀ դրամ
Դատական իրավունք
առկա 3 տարի 450.000 ՀՀ դրամ
հեռակա 4 տարի 400.000 ՀՀ դրամ
Հայ դասական գրականություն
առկա 3 տարի 360.000 ՀՀ դրամ
հեռակա 4 տարի 320.000 ՀՀ դրամ

 

Հյուսիսային համալսարանում հետբուհական մասնագիտական կրթություն կարող են ստանալ ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված (ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցած) ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցող շրջանավարտները:

Ասպիրանտուրայում ուսուցման լրիվ բեռնվածությունը համարժեք է 180 կրեդիտային միավորի, որը բաղկացած է երկու փոխկապակցված մասերից՝ կրթական և հետազոտական

Դիմորդին մասնագիտական քննությանը մասնակցելու թույլտվությունը տալիս է համալսարանի ընդունող հանձնաժողովը՝ օտար լեզվից և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներից ստացած համապատասխան միավորը հավաստող վկայականի և (կամ) տեղեկանքի առկայության դեպքում, ինչպես նաև ընդունելության մասնագիտությանը համապատասխան գիտական ռեֆերատի մասին մասնագիտական ամբիոնի գրավոր դրական գրախոսականի կամ գրախոսվող գիտական ամսագրերում հրատարակված գիտական աշխատանքների մասին հաստատված ցուցակի դեպքում:

Ստորև նշված օտար լեզուներից որևէ մեկից ստացած անհրաժեշտ նվազագույն միավոր է համարվում՝

 1.  անգլերենից՝ «TOEFL» (iBT) (այԲիԹի)՝ 46 և «IELTS» (ԱՅԼԹՍ)՝ 5.5 միավորը.
 2. ֆրանսերենից՝ «TCF» (ԹիՍիԷՖ)՝ 200 միավորը.
 3. գերմաներենից՝ «on DaF» (օն ԴաՖ)՝ 60 միավորը:

Այն դիմորդները, որոնց համար մասնագիտական առարկաներ են անգլերենը, ֆրանսերենը կամ գերմաներենը, քննություն են հանձնում այլ օտար լեզվից:

Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներից ստացած անհրաժեշտ նվազագույն միավոր է համարվում 25 միավորը:

Մասնագիտական քննության արդյունքները գնահատվում են 20 (քսան) միավորանոց սանդղակով: Քննությունը համարվում է հանձնված, եթե դիմորդը ստացել է առնվազն տասներեք միավոր:

Մասնագիտական քննության հարցաշարը, որն ընդգրկում է նախորդ աստիճանների ծրագրային նյութը, մասնագիտական քննությունից առնվազն մեկ ամիս առաջ. փակցվում է հաստատության հայտարարությունների համար նախատեսված վայրում և (կամ) տեղադրվում է պաշտոնական կայքէջում:

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը Հյուսիսային համալսարանին 2015թ.-ին ընգրկել է Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակում՝ Տնտեսագիտություն Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ, իսկ 2017 թվականի հունվարից թույլատրել է համալսարանում կազմակերպել հանձնաժողով՝ նույն մասնագիտությամբ քննություն ընդունելու համար:

Ասպիրանտուրայի դիմորդները (հայցորդները) Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորի անունով դիմումի հետ միասին ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին).
 • օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ)***.
 • ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում.
 • ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի).
 • աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք (քաղվածք աշխատանքային գրքույկից եթե առկա է):

Անձնագիրը և բարձրագույն կրթության դիպլոմը դիմորդը ներկայացնում է անձամբ:

Հյուսիսային համալսարանի հետբուհական մասնագիտական կրթության կազմակերպման մասին կարգերի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել կայքի «Մեր մասին–Փաստաթղթեր-Կանոնակարգեր» հավելվածում:


*Ը.00.03 − ներառում է Ը.00.03 -«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Ը.00.05 - «Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն»:
**Դատական իրավունք - ընդգրկում է` դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ հետախուզական գործունեության տեսություն:
***Պահանջվում է միայն ասպիրանտուրայի ընդունելության դեպքում:

 

Քննությունների անցկացման կարգ

Քննությունների անցկացման կարգ

Главные новости

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...

Карта

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4