logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

MAT CHAIR rus

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի» ամբիոնի  առաքելությունն է պատրաստել ճարտարագետ որակավորումով պատասխանատու և առաջատար մասնագետներ: Ամբիոնի ռազմավարական ծրագիրը միտված է շրջանավարտների այն կոմպետենցիաների ձևավորմանը, որոնք պահանջված են հասարակության և աշխատաշուկայի կողմից: Կարևորվում է այն, որ Հյուսիսային համալսարանի շրջանավարտները արագ փոփոխվող շուկայի պայմաններում գտնեն իրենց տեղը, ցուցաբերեն ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորելու պատրաստակամություն, օժտված լինեն քննադատական և վերլուծական մտածողությամբ, միջանձնային հաղորդակցման հմտություններով, ինչպես նաև մասնագիտության նկատմամբ ստեղծագործական մոտեցումներով:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդում՝

 1. Մաթեմատիկական անալիզ
 2. Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
 3. Դիֆերեցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
 4. Հավանականությունների տեսություն  և մաթեմատիկական վիճակագրություն
 5. Դիսկրետ մաթեմատիկա
 6. Ֆիզիկա
 7. Ինֆորմատիկա
 8. Կենսագործուն. անվտանգություն
 9. Համակարգչային գրաֆիկա
 10. Էլեկտրատեխնիկա
 11. Թվային  միկրոէլեկտրոնիկա
 12. Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ
 13. Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ
 14. ԷՀՄ սխեմատեխնիկա
 15. ԷՀՄ կազմակերպում
 16. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն
 17. Միկրոպրոցեսորներ և միկրոկոնտրոլերներ
 18. Համակարգչային ցանցեր և հեռահաղորդակցություն
 19. Համակարգչային ցանցերի կազմակերպում
 20. Ճարտարագիտական մոդելավորում
 21. Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ
 22. Ինտելեկտուալ համակարգեր
 23. Ավտոմատացված նախագծման համակարգեր
 24. Ծրագրավորման հիմունքներ
 25. Ծրագրային համակարգերի պաշտպանություն
 26. Ծրագրավորման տեխնոլոգիա
 27. Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում
 28. Ծրագրավորում. NET  միջավայրում
 29. Web-կայքերի ծրագրավորում
 30. Ծրագրային ապահովման նախագծում
 31. Օպերացիոն համակարգերի կառուցվածք և օգտագործում
 32. Տվյալների հենքերի նախագծում
 33. Համակարգային ծրագրավորում
 34. Ծրագրերի թեստավորում
 35. Համակարգչային ցանցերի ծրագրավորում
 36. Ծրագրավորման միջավայրեր
 37. Մոբայլ կիրառությունների նախագծում

 

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 6 դասախոս` 1 պրոֆեսոր, 4 գիտությւոնների թեկնածու, դոցենտ, 1 ավագ դասախոս

Ամբիոնի վարիչ՝  Արմինե Սմբատյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի-Ուրբաթ 11:00-15:00

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ


MKRTCHYAN

Կրթություն

1967-1973թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեղնիկական կիբերնետիկայի   ֆակուլտետ, ճարտարագետ-մաթեմատիկոսի որակավորում

 

Գիտական աստիճան, կոչում

1983թ-ին պաշտպանել եմ ատենախոսական թեզը <<Նեյրոնային համակարգերում ուսուցման պրոցեսների հետազոտություն համակարգչային մոդելավորման մեթոդով>> թեմայով՝ ստանալով տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

2002թ-ին պաշտպանել եմ ատենախոսական թեզը <<Սինապտիկ պլաստիկության մեխանիզմների հետազոտություն համակարգչային մոդելավորման մեթոդով>> թեմայով՝ ստանալով կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան

2014թ. պրոֆեսորի կոչում “Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա” մասնագիըուտյամբ

Աշխատանքային փորձ

1977-1979թթ  Հաշվողական մեքենաների տեղնիկում որպես դասախոս

1985-1992թթ. Հայաստանի գյուղատնտեսական ինստիտոտւմ որպես դասախոս (Ինֆորմատիկա և հաշվողական մեքենաներ)

1991-1992թթ. մենեջմենտի ինստիտուտում որպես դասախոս (Ինֆորմատիկա և հաշվողական մեքենաներ)

1973-2017թթ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի "Նեյրոնային համակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորման" լաբորատորիայի գիտ.աշխատող, ավագ գիտ.աշխատող, իսկ 1996թ.-ից - լաբորատորիայի վարիչ

2008թ.- Հյուսիսային Համալսարանի <<Մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի>> ամբիոնի դասախոս, իսկ 2014թ.-ից – պրոֆեսոր, 2017թ-ից –ամբիոնի վարիչ

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Ինֆորմատիկա

Համակարգչային գրաֆիկա

Ծրագրային ճարտարագիտության ներածություն

Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ

Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն

Միկրոպրոցեսորներ և միկրոկոնտրոլերներ

Ճարտարագիտական մոդելավորում

Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ

Ինտելեկտուալ համակարգեր

Հրապարակումների ընտրանի

 1. Chaltikyan G., Buniatyan V., Vardapetyan , Avoyan A., Begoyan V., Tiratsuyan S., Saghatelyan T., Mkrtchian H., Aghgashyan R., Shamakhyan S., Buliev I. Current State of Biomedical Engineering Education in Armenia and Perspectives of Development with TEMPUS IV BME-ENA Project, 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering: MBEC 2014, IFMBE Proceedings Volume 45, 2015, pp 1008-1011
 2. Чобанян А.С., Карапетян А.Г., Мкртчян О.А. Модель нейроглиальных взаимоотношений в процессе синаптической передачи, БЖА, 2014, 66(2), 29-34
 3. Chobanyan A.S., Grigoryan A.L., Melkonyan A.A., Mkrtchyan H.H. Model of neuroglial correlation in the process of long-term potentiation (ltp), The New Armenian Medical Journal, Suppl, 2015, V.9, N21 P. 12
 4. Мкртчян О.А., Хачатурян В.Г. Аппаратная реализация элементов нейрологики Հյուսիսային Համալսարանի միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, 486-491
 5. Киракосян Г.Г., Хачатурян В.Г., Киракосян Л.Г., Мкртчян О.А. Разработка счетчика с помощью программы MATLAB и платформы ARDUINO Հյուսիսային Համալսարանի միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, 495-502
 6. Чобанян А.С., Мкртчян О.А., Григорян А.Л., Мелконян А.А.Компьютерное моделирование долгодлящейся потенциации Докл.НАНРА, 2016, т.116, с.335-341.
 7. Мкртчян О.А.Искусственный интеллект в образовании “Սանահինի համալսարանի հիմնադրման 1050-ամյակին նվիրված” միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, 160-166
 8. Хачатурян В.Г., Киракосян Г.Г., Мкртчян О.А., Киракосян Л.Г. Способ обеспечения эффективности солнечной энергоустановки “Սանահինի համալսարանի հիմնադրման 1050-ամյակին նվիրված” միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, 186-190
 9. Хачатурян В. Г, Киракосян Г. Г, Киракосян Л. Г, Мкртчян О. А. Моделирование чоппера с помощью системы MATLAB, Երևանի Հյուսիսային Համալսարան Միջազգային գիտաժողովի նյութեր. 2017, 311-317

 

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


vahe

Կրթություն

1986-1996թթ. Երևանի թիվ 181 միջնակարգ դպրոց, ոսկե մեդալով:

1996-2000թթ. Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ստացել եմ բակալավրի աստիճան, մաթեմատիկոսի որակավորում:

 2000-2002թթ. Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի  մագիստատուրա (մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն), ստացել եմ մագիստրոսի աստիճան, մաթեմատիկոսի որակավորում:

Աշխատանքային փորձ

2002-2005թթ. Երևանի պետական գյուղատնտեսական ինստիտուտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, դասախոս:

2003թ-ից Երևանի Հյուսիսային համալսարան «Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա» ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հիմունքներ, Ալգորիթմների տեսություն:

Հրապարակումների ընտրանի

Երկու տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ:

Լեզուններ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:


V MANUKYAN

Կրթություն

1976-1981թթ

Գերազանցության դիպլոմով ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ,,Կիրառական մաթեմատիկա,, ֆակուլտետը ստանալով մաթեմատիկոսի որակավորում:  Դիպլոմային աշխատանքը գրել եմ Դուբնայի ,,Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտում,,: Մասնագիտությունս` մաթեմատիկոս, ծրագրավորող:

2013-2015թթ.

ՀԱՊՀ – Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի ասպիրանտուրան, հայցորդ

Գիտականաստիճան, կոչում

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թեկնածուական թեմա-   ,,Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումն ու հետազոտումը սկալյար չափանիշների միջոցով,, Ե.13.01 – 18.11.2015թ. վկայագիր՝ Ա N 08063

Դոցենտի գիտական կոչում ,,Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում,, մասնագիտությամբ

 27.007.2016թ. վկայագիր՝ Դ N 03345

Աշխատանքային փորձ

1981-1984 թթ. Երևանի Ֆիզիկայի ինստիտուտ, ինժեներ,

1984-1986 թթ. Հայկական ՍՍՀ  ԳԱ հաշվողական կենտրոն,  գիտաշխատող

1986-1998 թթ. Երևանի հաշվիչ մեքենաների տեխնիկում, դասախոս (մաթեմատիկա ,

ծրագրավորում, ինֆորմատիկա, թվային մեթոդներ և այլն)           

1999-2001 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական ապահովագրության Պետական Հիմնադրամ, գլխավոր մասնագետ

2002-2005 թթ. Երևանի,,Ջրմուղ-կոյուղի,,  ՓԲԸ, ,,Արաբկիր,,մասնաճյուղ, առևտրային Մենեջեր

2006թ.-առ այսօր. ՀայաստանիԱզգայինՊոլիտեխնիկականՀամալսարան- ՀԱՊՀ

2017թ.-առ այսօր. Հյուսիսային Համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ

Ծրագրավորման հիմունքներ, Ծրագրավորման տեխնոլոգիա, Համակարգային ծրագրավորում, Web կայքերի ծրագրավորում, Օպերացիոն համակարգեր,  Տվյալների բազաների նախագծման տեխնոլոգիաներ, Օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորում՝ Java,  Ծրագրավորում .NET միջավայրում,  Ծրագրավորման թեստավորում:

 

Հրապարակումների ընտրանի

 1. Մանուկյան Վ.Հ. Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի կարգավորիչների ընտրությունը կառավարման դասական մեթոդների կիրառմամբ // ՀՊՃՀԼրաբեր. Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու. - Երևան, 2014. –Մաս 1. -էջ 134-139:
 2. Манукян В.Г. Проектирование однотипных многомерных систем автоматического регулирования с помощью скалярных критериев // XV Международная научная конференция “Актуальные вопросы современной техники и технологии”, 25 апреля 2014 г. - Россия, Липецк, 2014.- С. 28-33.
 3. Մանուկյան Վ.Հ. Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի հետազոտումը սկալյար չափանիշների օգնությամբ //ՀՊՃՀ Արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Երիտասարդական միջբուհական գիտաժողով. Նյութերի ժողովածու. - Երևան, 2014. –էջ 41-45.
 4. Մանուկյան Վ.Հ., Գասպարյան Օ.Ն. Ցիրկուլիանտ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումը դասական մեթոդներով // ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և ՀԱՊՀ-ի Տեղեկագիր. Տեխն. գիտ. սերիա.-2015.-Հատոր 68, №1.-էջ 73-81:
 5. Մանուկյան Վ.Հ. Պարզ սիմետրիկ կառավարման դասական մեթոդների օգնությամբ // Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի Լրաբեր.-2015.-Հատոր 12, №1.-էջ 149-155:
 6. Մանուկյան Վ.Հ. Կառավարման դասական մեթոդների կիրառմամբ բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծման գրաֆիկական ինտերֆեյս// ՀԱՊՀ Լրաբեր. Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու.Երևան, 2015. –Մաս 1, էջ 153-157
 7. Манукян В.Г. Проектирование и исследование системы управления платформой Стюарта с шестью степенями свободы классическими методами регулирования одномерных систем//V Международнаянаучно-практическая конференция «Актуальные проблемы совре-менной науки», Выпуск 5, Том ІI,Ставрополь, РД, 2016.- С. 205-208.
 8. Манукян В.Г. Проектирование регуляторов для гексаподов с помощью скалярных критериев//V Международнаянаучно-практическая конференция «Актуальные проблемы совре-менной науки», Выпуск 5, Том ІI,Ставрополь, РД, 2016.- С. 209-214.
 9. Մանուկյան Վ.Հ. Ազատության վեց աստիճան ունեցող հեքսապոդների բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումն ու հետազոտումը կառավարման միաչափ համակարգերի դասական մեթոդներով // Երևանի Հյուսիսային Համալսարանի հրատարակչությաւն- միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2017. – էջ 326-338

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 

Главные новости

Հայտարարություններ

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

28.09.2023
Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ Հյուսիսային համալսարանը &n...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ուսուցիչների թափուր հաստիքների համար

01.09.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ավագ դպրոցի ֆ...

Карта

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը