logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 1-ին  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


 

N

          Առարկան

 Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

               հղում

1.

Բարձր. մաթեմատիկա

21.01.21թ. ժ.1500

   Բարխուդարյան Վ․

                   ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

1.

Մենեջմենթի հիմունքներ

12.01.21թ. ժ.1430

Բահարյան Ֆ.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Ինֆորմատ. հիմունքներ

15.01.21թ. ժ.1430

Մկրտչյան Հ.

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Տնտեսագիտ.տեսություն

19.01.21թ. ժ.1500

Պողոսյան Մ.

ՄԻԱՆԱԼ

4.

Փիլիսոփայություն

22.01.21թ. ժ.1300

Ասատրյան Գ.

ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հավանական.տեսություն

26.01.21թ. ժ.1500

Բարխուդարյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

1.

Մակրոտնտ.կարգ.և կան.

12.01.21թ. ժ.1500

Ճուղուրյան Ա.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Միջ. տնտ. հարաբերութ.

14.01.21թ. ժ.1500

Պողոսյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Տնտեսամաթ.մոդել.

18.01.21թ. ժ.1500

Բարխուդարյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Նախագծերի կառավ.

19.01.21թ. ժ.1100

Խալաթյան Հ.

ՄԻԱՆԱԼ 

5.

Ֆինանս. մենեջմենթ

22.01.21թ. ժ.1500

Բոյաջյան Կ․

 ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

IV

1.

Ծրագրային բյուջետավ.

12.01.21թ. ժ.1230

Ավետիսյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Բորս.գործ և արժ. շուկա

19.01.20թ. ժ.1430

Գասպարյան Լ․

  ՄԻԱՆԱԼ

3.

Բանկային մենեջմենթ

26.01.20թ. ժ.1100

Խալաթյան Հ.

  ՄԻԱՆԱԼ

 

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/ 
                                             

 

 

 

N

          Առարկան

 Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

               հղում

1.

Բարձր. մաթեմատիկա

13.01.21թ. ժ.1400

  Պողոսյան  Ս․

                  ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում
1 Փիլիսոփայություն  11․01․21թ ժ.1400   Աբգարյան ՄԻԱՆԱԼ

2.

Տնտեսագիտ.տեսություն

14.01.21թ. ժ.1400

Հովակիմյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մենեջմենթի հիմունքներ

18.01.21թ. ժ.1400

Բահարյան Ֆ.

ՄԻԱՆԱԼ

4.

Ինֆորմատ. հիմունքներ

26.01.21թ. ժ.1400 Վարոսյան Ա ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հավանական.տեսություն

21.01.21թ. ժ.1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

1

Տնտեսամաթ.մոդել. 12.01.21թ. ժ.1400 Հանիսյան  ՄԻԱՆԱԼ

2

Ֆինանս. մենեջմենթ 15.01.21թ. ժ.1400
Հանիսյան  ՄԻԱՆԱԼ

3

Մակրոտնտ.կարգ.և կան.

19.01.21թ. ժ..1400

Մովսեսյան

ՄԻԱՆԱԼ

4

Միջ. տնտ. հարաբերութ.

22.01.21թ. ժ..1400

Մովսեսյան

 ՄԻԱՆԱԼ

5

Նախագծերի կառավ.

27.01.21թ. ժ..1400

Հովակիմյան

ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

 

1.

Բորս.գործ և արժ. շուկա

14.01.20թ. ժ..1400

Գասպարյան Լ․

ՄԻԱՆԱԼ
2

Ծրագրային բյուջետավ.

18.01.21թ. ժ..1400 Ավետիսյան Ա. ՄԻԱՆԱԼ

3.

Բանկային մենեջմենթ

26.01.20թ. ժ..1400

Խալաթյան Հ.

 ՄԻԱՆԱԼ

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

I

1.

Բարձր. մաթեմատիկա

06.02.21թ. ժ.1100

Բարխուդարյան Վ․

միանալ   

 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Փիլիսոփայություն

02.02.21թ. ժ.1100

Ասատրյան Գ.

միանալ

2.

Ինֆորմատ. հիմունքներ

04.02.21թ. ժ.1100

Մկրտչյան Հ․

միանալ

3.

Տնտեսագիտ.տեսություն

06.02.21թ. ժ.1100

Պողոսյան Մ.

միանալ

 

 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Բիզնեսի վիճակագրութ.

03.02.21թ. ժ.2000

Մարտիրոսյան Բ.

միանալ

2.

Մարքեթինգի հիմունքներ

09.02.21թ. ժ.2000

Խաչատրյան Գ․

միանալ

3.

Հաշվ.հաշվառում և աուդիտ

11․02.21թ. ժ.2000

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Կառավարչ․հաշվառում

02.02.21թ. ժ.1100

Բայադյան Ա․

միանալ

2.

Ֆինանսներ և վարկ

05.02.21թ. ժ.1400

Ավետիսյան Ա․

միանալ

3.

Կորպորատիվ կառավ․

08.02.21թ. ժ.1900

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

 

Կուրսը

N

 Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

V

1.

Կառավարչ․աուդիտ

01.02.21թ. ժ.1000

Բայադյան Ա․

միանալ

2.

Բանկային մենեջմենթ

03.02.21թ. ժ.1000

Խալաթյան Հ․

միանալ

3․

Բորս. գործ և արժ. շուկա

05.02.21թ. ժ.1000

Գասպարյան Լ․

միանալ

 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

I

1.

Ինֆորմատիկա

02.02.21թ. ժ.1400

Սմբատյան Ա․

միանալ

2.

Մաթ.անալիզ

04.02.21թ. ժ.1300

Մութաֆյան Մ․

միանալ

3.

Անալիտիկ երկրաչ. և գծային հանրա.

08.02.21թ. ժ.1200

Բարխուդարյան Վ․

միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Դիֆեր.և ինտեգրալ հավասարում․

01.02.21թ. ժ.1000

Բարխուդարյան Վ․

միանալ

2.

Թվային միկրոէլեկտրոնիկա

03.02.21թ. ժ.1000

Հակոբյան Մ.

միանալ

3.

Էլեկտրատեխնիկա

05.02.21թ. ժ.1000

Խաչատուրյան Վ․

միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Օպերացիոն համ.կառ.և օգտագ.

01.02.21թ. ժ.1400

Մանուկյան Վ.

 միանալ

2.

ԷՀՄ կազմակերպում

05.02.21թ. ժ.1130

Խաչատուրյան Վ․

 միանալ

3.

Դիսկրետ մաթեմատիկա

08.02.21թ. ժ.1400

Բարխուդարյան Վ.

 միանալ

4.

Տեղեկատվ.անվտանգ.հիմունք.

10.02.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ․

 միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Web-կայքերի ծրագրավորում

01.02.21թ. ժ.1200

Մանուկյան Վ.

միանալ

2.

Համակ.ցանցեր և հեռահաղորդ.

04.02.21թ. ժ.1200

Բարխուդարյան Վ.

միանալ

 

 Web-կայքերի ծրագրավորում

    Կ/Ա

Մանուկյան Վ.

միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

V

1.

Ծրագրավ․NET միջավայրում

12.02.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ․

միանալ
 

Կուրսը

N

 Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Բակ II

1.

Ինֆորմատիկա

01.02.21թ. ժ.1000

Գրիգորյան Մ․

միանալ

2.

Մանկավարժություն

05.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Ս․

միանալ

3.

Հայոց լեզու

11.02.21թ. ժ.1300

Դավթյան Վ․

միանալ


 

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


Կուրսը

N

 Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Մագիստրատուրա

I

1.

Տեղեկ.տեխն.տնտ.հետ.

01.02.21թ. ժ.1200

Գրիգորյան Մ․

միանալ

2.

Կառավ.արդի հիմնախ․

04.02.21թ. ժ.1200

Պողոսյան Մ․

միանալ

3.

Տնտեսագ.դիվանագիտ.

06.02.21թ. ժ.1400

Պողոսյան Մ.

միանալ

4.

Տնտես.իրավագիտութ․

09.02.21թ. ժ.1200

Բարխուդարյան Ս․

միանալ

5.

Ձեռն.գիտական հիմ.

12.02.21թ. ժ.1500

Բահարյան Ֆ.

միանալ

 

Կուրսը

N

       Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Մագիստրատուրա

II

1.

Ֆինանսական շուկաներ

01.02.21թ. ժ.1100

Խարատրյան Գ․

միանալ

2.

Ֆինանս.վերլ.և վերահս.

02.02.21թ. ժ.1300

Բայադյան Ա․

միանալ

3.

Գործն․մենեջ․ֆին․ոլորտ

03.02.21թ. ժ.1300

Բայադյան Ա․

միանալ

4.

Ֆինանսաբանկ.տեխնոլ.

04.02.21թ. ժ.1100

Ճուղուրյան Ա․

միանալ


 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Մագ.II /ինֆ./

1.

Կոմպ․ցանցերի նախագծ․ և կազմ․

01.02.21թ. ժ.1200

Բարխուդարյան Վ․

 միանալ

2.

WEB ծրագրավորում

03.02.21թ. ժ.1000

Մանուկյան Վ․

 միանալ

3.

JAVA ծրագր․հատուկ գլուխներ

05.02.21թ. ժ.1000

Մանուկյան Վ․

 միանալ

4.

Օբյեկտ-կողմն․վերլուծ․և նախագծ․

10.02.21թ. ժ.1400

Անդրեասյան Լ․

 միանալ