logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

kentronner

Հյուսիսային համալսարանի գիտական հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնը Հյուսիսային համալսարանի ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է:

Կենտրոնի նպատակը՝

 1. Գիտական աշխատանքի՝ որպես Համալսարանի գործունեության կարևոր բաղադրիչի դերի ուժեղացումն է, համալսարանում իրականացվող գիտահետազոտական և գիտամեթո-
  դական աշխատանքների ակտիվացումը, դրանց որակի ու արդյունավետության բարձրացումը,
 2. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ուսանողների գիտաստեղծագործական ներուժի բացահայտումը, դրա ռացիոնալ ու նպատակամետ օգտագործումը, համալսարանում իրականացվող գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքներում այդ ներուժի ակտիվ ներգրավումը,
 3. Համալսարանի կառավարման տարբեր օղակների ու ստորաբաժանումների դեպարտամենտների (ֆակուլտետների) դեկանատների ու դրանց խորհուրդների, ամբիոնների, որակի
  ապահովման և ոււտւմնական վարչությունների, շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի, ուսխորհրդի, ուսանողական գիտւսկաև ընկերության, համալսւսրանտկան մյուս
  օղակների առավել ակտիվ ներգրավումը բուհում գիտական աշխատանքների կազմակերպման ու իրականացման մեջ,
 4. Համալսարանում իրականացվող գիտական ուսումնասիրությունների պրոբլեմատիկայի հստակեցումն ու կոնկրետացումը, կատարվող հետազոտությունների խորացումը, դրանց
  ինչպես գիտատեսակւսև, այնպես էլ պրակտիկ ուղղվածության ուժեղացումը,
 5. կատարվող հետազոտությունների բարձր ելքային արդյունքների ապահովումը, այդ արդյունքների ռացիոնալ օգտագործումը,
 6. գիտահետազոտական, գիտամեթոդական և կրթական ծրագրերի միջև փոխկապակցվածության ապահովումը, կատարվող հետազոտությունների պրակտիկ արդյունքների ներդրումն
  ուսումնական գործընթացում:                                                      

Կենտրոնի խնդիրներն են`

 1. Համալսարանի գիտահետազոտական գործունեության ակտիվացումը, այդ գործունեության նպատակամետ կառավարման ապահովումը, գիտական հետազոտույթունների որակի և
  արդյունավետության բարձրացումը,
 2. Համալսարանի գիտահետազոտական ու գիտամեթոդական գործունեության ընթացիկ (տարեկան) ու հեռանկարային ծրագրերի մշակումը, քննարկումն ու սահմանված կարգով
  հաստատումը, դրանց պրակտիկ իրականացման կազմակերպումը,
 3. Համալսարանի ամբիոնների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեության ուղղորդումն ու համակարգումը,
 4. ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքի կոորդինացումը, նրանց գիտատեղծագործական համագործակցության ուժեղացումը, գիտական կարևոր պրոբլեմների համատեղ հետազոտությունների կազմակերպումը, միջառարկայական հետազոտությունների ձեռնարկումն ու իրականացումը,
 5. ուսումնական ու գիտահետազոտական ախատանքների մերձեցումն ու միահյուսումը,
 6. գիտահետազոտական աշխատանքի որակի արդյունավետության բարձրացման ուղիների բացահայտումն ու օգտագործումը,
 7. գիտական հետազոտություևևերի գործնական ուղղվածության ուժեղացումը, կատարվող հետազոտությունների արդյունքների առևտրայևացումն ու վաճառահանումը, համալսարանում գիտության իևքնաֆինանսավորմաև սկզբունքի ներդնումը,
 8. գիտահետազոտական գործունեության սոցիալ-տևտեսակաև արդյունավետության բարձրացումը,
 9. գրանտային ծրագրերի ձեռքբերումն ու հետազոտությունների կազմակերպումը,
 10. արտերկրի բուհերի, գիտահետազոտական կենտրոնների ու մյուս կազմակերպությունների իր գործընկերների հետ գիտական համագործակցության հաստատումն ու խորացումը,
 11. համալսարանում միջազգային, հանրապետական ու ներհամալսարաևական գիտաժողովների, սիմպոզիումների, կլոր սեղանների, գիտության ու պրակտիկայի առավել կարևոր ու
  հրատապ պրոբլեմներին նվիրված ստեղծագործական քննարկումների կազմակերպումը, գրանցում համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների և
  ուսանողների ակտիվ մասնակցության ապահովումը,
 12. հետբուհական մասնագիտական կրթության օրինակելի իրականացումը, կրթական ծրագրերի բարելավումն ու կատարելագործումը, կրթության բովանդակության արդիականացումն ու հարստացումը, մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի և արդյունավետության բարձրացումը,հետբուհական մասնագիտական կրթության ասպարեզում միջազգային ու ներազգային և բուհական կապերի սերտացումն ու համագործակցության զարգացումը,
 13. Համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությանը անհրաժեշտ օգնության ապահովումը:

 Աշխատակազմ՝

Կենտրոնի ղեկավար ՝ Արմեն Ճուղուրյան տ. գ. դ., պրոֆեսոր

Կենտրոնի ղեկավարի օգնական՝ Ամալյա Գրիգորյան

Էլ.փոստ՝  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Կենտրոնը արտաքին ու ներքին շահակիցներին տեղեկատվություն է տրամադրում բուհի գործունեության վերաբերյալ, աշխատանքներ է տանում հանրության հետ կապերը ամրապնդելու, բուհի վարկանիշը բարձրացնելու ուղղությամբ:

Բաժինն իրականացնում է նաև հետևյալ գործառույթները՝

 • հրապարակում է բուհին առնչվող ողջ տեղեկատվությունը ՀՀ պարբերական մամուլում, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում, «Հյուսիսային համալսարան» պաշտոնաթերթում, https://northern.amկայքում,
 • գովազդային արշավներ է կազմակերպում տարբեր ԶԼՄ-ներով, հավաքում ու վերլուծում է համալսարանին վերաբերող տեղեկատվությունը՝ համապատասխան վերլուծությունների հիման վրա կազմակերպելով բաժնի հետագա աշխատանքները, 
 • պլանավորում ու վերահսկում է ԶԼՄ-ների և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման ու փոխանակման գործընթացը,
 • նպաստում է համալսարանի՝ տեղեկատվության տարածման տպագիր միջոցների զարգացմանը (բուկլետներ, տեղեկատվական թերթիկներ, պաշտոնաթերթի հավելվածներ, տեղեկագրեր և այլն),
 • պատրաստում է համալսարանի գործունեության վերաբերյալ տեսանյութեր՝ ապահովելով դրանց տարածումը:
 • պարբերաբար հարցումներ է անցկացնում շահակիցների շրջանում՝ բուհին առնչվող տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ:

Աշխատակազմը՝

Կենտրոնի ղեկավար՝ Աստղիկ Աբրահամյան բ.գ. թեկնածու

Հեռ: (+374 10) 554135
Էլ.փոստ` Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Главные новости

Հայտարարություններ

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

28.09.2023
Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ Հյուսիսային համալսարանը &n...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ուսուցիչների թափուր հաստիքների համար

01.09.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ավագ դպրոցի ֆ...

Карта