logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Varchutyun

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Որակի ապահովման վարչությունը համալսարանի ինքնու­րույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Վարչության առաքելությունն է աջակցել համալսարանում որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը, որակի ամբողջական կառավարման համակարգի ներդրմանը, բուհի ռազմավարական առաջնահերթությունների իրագործման նկատմամբ վերահսկելիության, գնահատման և բարելավման մեխանիզմների ապահովմանը, նպաստել մասնագիտական կրթության որակի բարձրացմանը:


Վարչության խնդիրներն են.

 • որակի ապահովման ամբողջական համակարգի անցնելու համար նախադրյալների ստեղծում, համալսարանի ստորաբաժանումներում (ֆակուլտետներ, ամբիոններ) որակի ապահովման տեղական կառույցների ձևավորում,
 • որակի կառավարման նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման ապահովում,
 • բուհի առաքելության և ռազմավարական նպատակների իրագործման արդյունավետ վերահսկողություն, ծավալվող գործընթացների անընդհատ մշտադիտարկում, գնահատման մեխանիզմների և գործիքակազմի ստեղծում, բարելավման ծրագրերի առաջադրում,
 • շուկայամետ ՄԿԾ-ների ստեղծման, դրանց համընթեռնելիության և նմանատիպ այլ համեմատելի ծրագրերի հետ համահունչության, ուսանողների շարժունության ապահովման վերահսկման և գնահատման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում,
 • գիտահետազոտական և նորարարական ծրագրերի մշակման, իրականացման, գնահատման և վերանայման համար արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում,
 • բուհի արտաքին կապերի զարգացման և միջազգայնացման ծրագրերի և գործընթացների մշտադիտարկման և գնահատման գործիքների ստեղծում,
 • բուհի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվողակա­նու­թյան ապահովում,
 • արտաքին գնահատում իրականացնող կառույցների հետ համագործակցում,
 • համալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային ինքնավերլուծության աշխատանքների համադասում, արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին օժանդակում:

Աշխատակազմը՝

Որակի ապահովման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար ՝ Սուսաննա Ավագյան 
 

Կոնտակտներ՝
Հեռ. ` (+374 10) 554056
Էլ.փոստ`  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ուսումնական վարչություն

Հյուսիսային համալսարանի ուսումնական վարչությունը ինքնուրույն կա­ռուց­ված­քա­յին ստորոբաժանում է:
Համալսարանի ուսումնական վարչությունն իր մեջ ներառում է`

            ա) ուսումնամեթոդական բաժին

             բ)  պրակտիկայի բաժին

Համալսարանի ուսումնական վարչության խնդիրներն ու գործառույթ­ները

 1. Բարձրագույն կրթության ոլորտի նորմատիվային փաստաթղթերի և մե­թո­դական երաշխավորությունների ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 2. Երկաստիճան համակարգով կրթական գործընթացի /առկա և հեռակա/ պլանավորում և կազմակերպում
 3. Նոր մասնագիտություններին և չափորոշիչներին համապատասխան ուսում­նական պլանների ստեղծում և կատա­րելագործում
 4. Համալսարանում դասավանդվող առարկաների առարկայական ծրագրերի մշակման, հաստատման, դրանց սիստեմատիկ թարմացման ու արդիա­կանացման գործի կազմակերպում
 5. Ամբիոնների կողմից ուսումնական ծանրաբեռնվածությունների որոշման և դասաբաշխման կատարման աջակցություն
 6. Դեկանների կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակի համար ուսումնական պարապ­մունքների դասացուցակի կազմման աշխատանքների աջակցություն
 7. Կիսամյակների կտրվածքով քննաշրջանների արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն
 8. Ուսանողների գիտելիքների որակի միջանկյալ հսկողության ժա­մա­նա­կա­ցույցի կազմում և վերահսկումը
 9. Բուհի մասնաճյուղի և բաժանմունքների աշխատանքների վերահսկում, միասնական համակարգի ապահովում
 10. Ուսումնական գործընթացի ուսումնամեթոդական գրականության ապահով­վա­ծության մակարդակի վերլուծություն և այդ ուղղությամբ բուհի ղեկա­վա­րու­թյանը առաջարկների ներկայացում
 11. Համալսարանի կայք-էջում իր գործառույթների ուղղությամբ կատարվող աշ­խա­տանքի վերաբերյալ անընդհատ տեղեկատվության ապահովում
 12. Կազմակերպում է համալսարանի ուսանողների ուսումնական, արտադրական, եզրափակիչ պրակտիկաները «Ուսանողների մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգին» համապատասխան:

  Աշխատակազմը՝

  Ուսումնական վարչության պետ՝  Հռիփսիմե Խաժակյան

  Կոնտակտներ՝
  Հեռ. ` (+374 10)
  554056

Համալսարանի ուսումնական վարչությունն իր մեջ ներառում է`

            ա) ուսումնամեթոդական բաժին

             բ)  պրակտիկայի բաժին

            Նինա Ավագյան

            Շրջանավարտների և պրակտիկայի համակարգող

             Էլ.փոստ՝ Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

             Հեռ՝ (+374 10) 554862

 

Главные новости

Հայտարարություններ

Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

08.10.2021
Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

           «ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Հ...

Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

29.09.2021
Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

 Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ   Ս.թ. սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 13:00, տեղի կու...

Карта